Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Museumkwartier

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 10 mei 2022 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier en deze heeft vrijgegeven voor de terinzagelegging.

Bestemmingsplan

De eigenaar heeft het voornemen het Museumkwartier, zijnde het braakliggende gebied dat wordt begrensd door de Westhavenkade, Vettenoordsekade, achterkant Prins Hendrikstraat en achterkant detailhandel Parallelweg te herontwikkelen. Het gebied maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht. Momenteel bestaat het gebied uit een braakliggend terrein en aan Westhavenkade uit monumentale panden met een hoge culturele waarden. In totaal worden ca. 130 woningen ontwikkeld in het Museumkwartier. Hiervan is een deel nieuwbouw en een deel transformatie. Voor de nieuwbouw wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor de transformatie wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan. Hiervoor wordt een separate procedure gevoerd.

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ten behoeve van de realisatie van dit bestemmingsplan is het noodzakelijk hogere grenswaarden vast te stellen voor het wegverkeerslawaai en industrielawaai. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde met bijbehorende stukken liggen van donderdag 26 mei 2022 tot en met woensdag 6 juli 2022 gedurende een termijn van zes weken digitaal ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde zijn raadpleegbaar en beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl, met de planidentificatie NL.IMRO.0622.0310bpMuKw2021-0020.

Indien u de stukken fysiek wenst in te zien willen wij u verzoeken dit uiterlijk 30 juni 2022 aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per e-mail naar ro@vlaardingen.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatisch oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden het fysieke bestemmingsplan in te zien.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een zienswijze richt u aan de Raad van de gemeente Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de genoemde termijn een afspraak maken met het team Economie, Milieu, Ruimte en Wonen, via het algemene nummer (010) 248 4000 of via de mail ro@vlaardingen.nl

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarde kenbaar maken. Een zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de genoemde termijn een afspraak maken met het team Economie, Milieu, Ruimte en Wonen, via het algemene nummer (010) 248 4000 of via de mail ro@vlaardingen.nl

Vlaardingen, 25 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen

Naar boven