Definitieve Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning “Natuurontwikkeling Berkendijke” gemeente Brummen

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat met ingang van woensdag 18 mei 2022 gedurende zes weken de definitieve Verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor de “Natuurontwikkeling Berkendijke”, ter inzage ligt.

 

De Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning zien toe op het toekomstbestendig en klimaat robuuster inrichten van het deelgebied Berkendijke, als onderdeel van het project WaardeVOL Brummen en ter uitvoering van het beheerplan Natura 2000-gebied ‘Landgoederen Brummen’.

 

Maatregelen die worden uitgevoerd zijn onder andere plaggen (verwijderen van de voedselrijke bovenlaag), verwijderen van opslag, dempen van een aantal greppels en aanpassingen van duikers. Deze gronden worden door het uitvoeren van deze werkzaamheden ingericht ten behoeve van natuurontwikkeling.

 

De aangevraagde werkzaamheden passen niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2008’ en met deze omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan om het plan mogelijk te maken.

 

Vormvrije m.e.r.-boordelingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de collegevergadering van 8 maart 2022 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor dit project. De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 9 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 9 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

 

I nzage termijn

Analoog

De Verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing, de vormvrije m.e.r.-beoordeling en bijbehorende stukken, liggen vanaf donderdag 19 mei 2022 tot en met woensdag 29 juni 2022, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

 

  •  

Digitaal

De stukken zijn tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / bestemmingsplannen in procedure) en kunt u het plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.OMGBPBG700048-va01

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van Rechtbank Gelderland.

 

De omgevingsvergunning(en) worden na afloop van de inzagetermijn van kracht. Tijdens de beroepsprocedure gelden de genomen besluiten. Daarom kunt u tijdens de beroepsprocedure ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland. Het adres van de rechtbank is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

In een beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: naam en adres, datum, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen beroep wordt ingesteld, een kopie van het besluit en de redenen waarom beroep wordt ingesteld. Bij een verzoek om voorlopige voorziening moet daarnaast ten minste worden aangegeven wat het spoedeisend belang is en wat de voorlopige voorziening volgens de aanvrager moet inhouden.

Naar boven