Plaatsingsbesluit cameratoezicht Erve Asito stadion

 

De burgemeester van de gemeente Almelo (hierna: ‘de burgemeester’),

 

Gelet op: artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo 2021 (hierna: ‘APV’)

 

Overwegende dat:

- de burgemeester op grond van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de APV bevoegd is tot het instellen van cameratoezicht te besluiten;

- de burgemeester een bestuurlijke rapportage van de politie heeft ontvangen, waaruit blijkt dat in de directe omgeving van het Erve Asito stadion regelmatig de openbare orde wordt verstoord en dat er regelmatig sprake is van gevaarlijke situaties;

- de politie aangeeft dat cameratoezicht in de directe omgeving van het Erve Asito stadion een belangrijk hulpmiddel is voor de handhaving van de openbare orde;

- de burgemeester zich vergewist heeft dat de bestuurlijke rapportage van de politie alsmede het advies om cameratoezicht in te zeten op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen;

- van het cameratoezicht een preventieve werking uitgaat;

- het cameratoezicht een technische ondersteuning biedt bij het voorkomen en de handhaving van de openbare ordeproblematiek in de directe omgeving van het Erve Asito stadion;

- het cameratoezicht een effectief en efficiënt middel is voor het snel kunnen inschatten van situaties en het voorkomen van verdere escalaties;

- de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in onderhavige geval zwaarder wegen dan het recht op persoonlijke levenssfeer;

- het cameratoezicht in de directe omgeving van het Erve Asito stadion voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

- de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

- de burgemeester na overleg met de officier van justitie en de politie de periode heeft vastgesteld waarin de door middel van cameratoezicht geregistreerde beelden rechtstreeks worden bekeken.

 

Besluit het ‘Plaatsingsbesluit cameratoezicht Erve Asito stadion’’ vast te stellen.

 

 

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar cameratoezicht wordt ingezet betreft de directe omgeving van het Erve Asito stadion. Dit gebied is aangeven op de bij dit plaatsingsbesluit behorende overzichtskaart.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit plaatsingsbesluit treedt in werking een dag na bekendmaking en geldt tot en met 1 mei 2025.

 

Artikel 3. Citeertitel

Dit plaatsingsbesluit wordt aangehaald als: ‘Plaatsingsbesluit cameratoezicht Erve Asito stadion’.

 

Artikel 4. Slotformulier

Dit plaatsingsbesluit wordt in het Gemeenteblad gepubliceerd.

 

 

Aldus vastgesteld te Almelo, 17 mei 2022

De burgemeester van de gemeente Almelo

A.J. Gerritsen

Rechtsmiddelenclausule

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit schriftelijk en gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Almelo, postbus 5100, 7600 GC te Almelo. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden.

Het besluit treedt direct in werking, ook als er bezwaar wordt ingesteld. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Bijlage Camera's Erve Asito stadion

 

Naar boven