Gemeente Leudal – Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Kwir te Neer

 

Verkeersbesluit nr. 2022/008

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal,

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Leudal bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Leudal d.d. 23 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan E.T.M. Janssen, teamleider Ruimtelijk Beheer.

 

Vereiste van het besluit

 

Gelet op:

- artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

- artikel 12 BABW, op grond het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

- artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

- artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat

- er een aanvraag is ingediend om aanwijzing van een nabij de woning van de aanvrager gelegen openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats voorzien van een onderbord met het kenteken van de aanvrager. Dit in verband met de medische klachten van de aanvrager.

- de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder.

- aan de Kwir in Neer meerdere woningen aanwezig zijn.

- dat deze woningen niet over een eigen oprit of garagebox beschikken. De aanvrager dient hierdoor gebruik te maken van de parkeerplaatsen gelegen in het openbaar gebied.

- dat er een openbare parkeerplaats is gelegen tussen de Kwir en het Kerkplein in Neer. Deze parkeerplaats bevindt zicht aan de achterzijde van de woningen gelegen aan de Kwir en aan achterzijde van de appartementen gelegen aan het Kerkplein.

- deze parkeervoorziening voor het openbaar verkeer toegankelijk is.

- er op deze parkeerplaats geen parkeervakken zijn ingericht.

- er in de huidige situatie 2 gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken zijn gelegen op deze parkeerplaats gelegen tussen de Kwir en het Kerkplein in Neer.

- de realisering van een derde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken geen onevenredige parkeerdrukverhoging in de omgeving veroorzaakt, aangezien er in de nabijheid meerdere openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

- de afstand van de woning van de aanvrager tot de parkeervoorziening aan de achterzijde op zo kort mogelijk afstand gelegen is.

- er geen infrastructurele maatregelen getroffen worden om deze gehandicaptenparkeerplaats te ondersteunen.

- de parkeerplaats gelegen tussen de Kwir en het Kerkplein in Neer een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 en is gelegen binnen de bebouwde kom van de kern Neer.

- de parkeerplaats gelegen tussen de Kwir en het Kerkplein in Neer in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Leudal en dat het college van de gemeente Leudal derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit.

- overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

 

Is het gewenst om:

- aan de linkerzijde naast de huidige gehandicaptenparkeerplaatsen met kenteken, gelegen aan de achterzijde van de woningen aan de Kwir 29-33, een derde parkeervak aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats met onderbord met daarop het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager. Dit parkeervak is gelegen op zo kort mogelijke afstand van de woning van de aanvrager.

 

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

1. Door plaatsing van het bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 het derde parkeervak aan de linkerzijde naast de huidige gehandicaptenparkeerplaatsen met kenteken, gelegen aan de achterzijde van de Kwir 29-33 in Neer, aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats.

2. Deze gehandicaptenparkeerplaats aan de aanvrager toe te wijzen door plaatsing van een onderbord met het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager.

3. Deze maatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

De bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

 

Heythuysen, 20 mei 2022

 

Burgemeester en wethouders van Leudal

Namens dezen,

 

 

E.T.M. Janssen

Teamleider Ruimtelijk Beheer

 

Bijlagen

- Tekening “Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gelegen aan de Kwir in Neer” met tekeningnummer VB.2022/008.

 

Bezwaar

Tegen het besluit staat bezwaar open. U kunt contact opnemen met mevrouw M. Smeets, tel. 0475-859000 als u meer wilt weten over het besluit of als het besluit onduidelijk is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Het bezwaarschrift bevat tenminste:

- De naam en het adres van de indiener(s)

- De datum van het bezwaarschrift

- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit toevoegen

- De gronden van het bezwaar (motivering)

- Uw handtekening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ  Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.

Naar boven