Omgevingsvergunning Mestsilo Postweg 19 Leusden verleend

Burgemeester en wethouders van gemeente leusden maakt bekend dat zij de omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Postweg 19 Leusden met afwijking ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo heeft verleend.

De omgevingsvergunning maakt de bouw van een mestsilo buiten het bouwperceel mogelijk.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na de dag van bekendmakingvan dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd binnen voornoemde termijn van zes weken treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

De beschikking met bijbehorende stukken zijn vanaf 26 mei 2022 in te zien op het volgende webadres:

www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0327.238-0401

Om de stukken in te zien kunt u ook een afspraak maken met het omgevingsloket van de gemeente Leusden via telefoon 14 033 of gemeente@leusden.nl

Naar boven