Vaststelling bestemmingsplan de Gijselaar 10 Amstenrade

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen maken op basis van artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Beekdaelen in de vergadering van 8 maart 2022 het bestemmingsplan ‘de Gijselaar 10 Amstenrade’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 144 zorgeenheden door middel van sloop, renovatie en nieuwbouw. Het aantal zorgeenheden blijft hiermee gelijk aan de huidige situatie.

Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer Z/19/136780

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken wordt gedurende een periode van 6 weken lopend van 24 mei 2022 tot en met 5 juni 2022 voor eenieder ter inzage gelegd. Digitaal is het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1954.BPDeGijselaar10-VA01. Daarnaast is het plan op afspraak in te zien bij de afdeling Ruimte in het voormalige gemeentehuis van Onderbanken, Kloosterlaan 7 te Schinveld.

Beroepsmogelijkheid

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kan gebruikt gemaakt worden door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Nadere informatie

Wilt u meer informatie, of heeft u vragen over het bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met het cluster RO via gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

 

Naar boven