Kennisgeving ontwerp weigeringsbesluiten op aanvraag omgevingsvergunning achter Reeweg 2a te Nederhorst den Berg

Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen bouwplan voor het realiseren van 150 woningen aan de noodzijde van de kern Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken mede namens de gemeenteraad van Wijdemeren bekend dat zij het voornemen hebben om, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de aanvraag omgevingsvergunning inzake het realiseren van een nieuwe woonwijk nabij/achter Reeweg 2 te Nederhorst den Berg, betrekking hebbende op de percelen, kadastraal bekend gemeente Nederhorst den Berg, sectie A, nummers 1769 en 2345 te weigeren.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering op 10 februari 2022 besloten de ontwerp verklaring van geen bedenkingen te weigeren.

Plan

Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ (1e fase) voor het realiseren van een nieuwe woonwijk aan de noordzijde van de kern Nederhorst den Berg.

Inzage

De ontwerp weigeringsbesluiten liggen met ingang van donderdag 26mei 2022 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. U kunt de ontwerp weigeringsbesluiten met bijbehorende stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.weigvvgbNdB2022-on00

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u een schriftelijke zienswijze op het ontwerp weigeringsbesluit omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerp weigeringsbesluit verklaring van geen bedenkingen kunt u indienen bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen naar telefoonnummer 14 035.

 

Naar boven