Gemeente Beekdaelen – Verkeersbesluit – Fysieke afsluiting Vielderweg – Bingelrade

Z/22/174373 INT.302454

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Doelstelling en motivering

Doelstelling

Uit het oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, is het wenselijk om de Vielderweg af te sluiten voor doorgaand verkeer door middel van een tractorsluis.

 

Motivering

Hierbij is het volgende overwogen:

- Dat in het agrarische gebied tussen de kernen Jabeek, Bingelrade, Merkelbeek en Schinveld diverse (holle)wegen voor gemotoriseerd verkeer zijn afgesloten;

- Dat regelmatig bestuurders de Vielderweg inrijden, die vervolgens worden geconfronteerd met de tractorsluis;

- Dat uit informatie blijkt dat betreffende bestuurders via de navigatie door de Vielderweg worden geleid;

- Dat er op locatie diverse verkeersborden staan met een geslotenverklaring en dat er sprake is van een tractorsluis;

- Dat het de verantwoordelijkheid van de weggebruiker is om de verkeersregels op te volgen;

- Dat naar aanleiding van deze constatering is onderzocht of er een formeel besluit is genomen omtrent de geslotenverklaring van de Vielderweg;

- Dat er op het eerste oog geen formeel (verkeers)besluit is gevonden omtrent de geslotenverklaring van de Vielderweg;

- Dat deze constatering pleit voor een nieuw verkeersbesluit ten behoeve van de fysieke afsluiting van de Vielderweg;

- Dat de weg waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen is in beheer bij de gemeente Beekdaelen.

 

Overleg

Onderhavige verkeersmaatregel is voorgelegd aan de Taakaccenthouder Verkeer Brunssum/Landgraaf van de Politie Limburg. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. 

 

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Het door middel van het plaatsen van een tractorsluis voor doorgaand verkeer fysiek afsluiten van de Vielderweg.

 • 2.

  Dit verkeersbesluit treedt in werking op de dag van bekendmaking en wordt per ommegaande geeffectueerd.

 

Schinveld, 18 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

Namens dezen,

B. Teeuwen

Medewerker beleidsuitvoering Verkeer & Vervoer

Afdeling Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking / verzending een bezwaarschrift indienen.

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar:

Gemeente Beekdaelen

College van burgemeester en wethouders

Postbus 22000

6360 AA Nuth

 

Vermeld het volgende in uw bezwaarschrift:

 • 1.

  Uw naam en adres;

 • 2.

  Uw handtekening;

 • 3.

  De datum van het bezwaar (dagtekening);

 • 4.

  Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht;

 • 5.

  De motivering van uw bezwaar (de gronden).

   

Uw bezwaarschrift zorgt er niet voor dat geen uitvoering mag worden gegeven aan het besluit. In juridische zin betekent dit dat uw bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Om dit te voorkomen kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg

Sector bestuursrecht

Postbus 950

6040 AZ Roermond

Naar boven