Amsterdam Nieuw West, verkeersbesluit Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg, invoeren 30 km/u.

 

SW22-05193

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam 2022;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen en stadsgebied.

 

Overwegende dat:

 

 • Op het deel van de Osdorperweg, tussen perceelnummer 505 en 674/676, reeds een 30 km/u zone is ingesteld;

 • het deel van de Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Osdorperweg 505, nu geen 30 km/u snelheidsbeperking is ingesteld;

 • ook tussen de Osdorperweg 674/676 en de gemeentegrens bij Halfweg, geen 30 km/u snelheidsbeperking is ingesteld;

 • de aard, weginrichting en gebruik van de Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg geen grote verschillen kent;

 • het verlagen van de snelheid naar 30 km/u op de gehele Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg, de verkeersveiligheid ten goede komt en dat op de huidige 50 km/u delen, reeds 30 km/u kenmerken zijn aangebracht in de vorm van wegversmallingen;

 • het nadeel dat de lagere rijsnelheid met zich meebrengt voor de weggebruiker qua reistijd, lichter weegt dan het voordeel dat dit oplevert voor de verkeersveiligheid;

 • er meer zichtbare ruimte gemaakt wordt voor fietsers door fietsstroken aan te brengen tijdens het groot onderhoud, dat start in juni 2022;

 • het verlagen van de snelheid van 50 km/u naar 30 km/u past in het gemeentelijke en landelijke beleid om snelheden op niet doorgaande wegen te verlagen naar 30 km/u;

 • vanuit de eenduidigheid van snelheidsregime en gezien de aard, weginrichting en gebruik van de Osdorperweg, het logisch is om op de gehele Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg, één en hetzelfde snelheidsregime te laten gelden en dat 30 km/u, niet zonaal toegepast, daar het beste bij past;

 • er meerdere participatiemomenten zijn geweest waar verschillend gereageerd is, maar met name positief gereageerd is door bewoners op het invoeren van de nieuwe verkeerssituatie;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam;

 • gezien Artikel 2 WVW 1994, deze maatregel strekt tot het verbeteren van de veiligheid en het beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers op de weg;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 

 • 1.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model A1 en A2 en het verwijderen van verkeersborden conform model A1(Zone) en A2(Zone) van Bijlage I van het RVV 1990, aan te wijzen een maximale snelheid van 30 km/u op: de Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg en het huidige zonale 30 km/u deel tussen perceelnummer 505 en 674/676 deel te laten uitmaken van de met dit besluit ingestelde (niet zonale) maximale snelheid van 30 km/u.

 •  

Zoals aangegeven op onderstaande tekening, de locaties van de te plaatsen borden.

 

Amsterdam, 18-05-2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

Sylvain Scheers

Teammanager Expertisecentrum, Gebied en Gebruik, Stadswerken

 

 

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

 

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb. Daarvoor hebt u een DigiD nodig.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Naar boven