Gemeente Beekdaelen - Verkeersbesluit – Instellen individuele invalidenparkeerplaats – Dwarsstraat te Nuth

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Doelstelling en motivering

Doelstelling

Uit het oogpunt van het verzekeren van de vrijheid van het verkeer is het gewenst in de Dwarsstraat te Nuth een individuele invalidenparkeerplaats aan te leggen.

 

Motivering

Hierbij is het volgende overwogen:

- dat de betrokkene, op grond van zijn invaliditeit, heeft verzocht om nabij zijn woonadres een individuele invalidenparkeerplaats op kenteken aan te leggen als bedoeld in artikel 26 lid c van het RVV 1990;

- dat de betrokkene zich thans niet op slechts met grote moeite anders dan over een korte afstand te voet kan voortbewegen;

- dat de betrokkene niet de beschikking heeft over een eigen inrit waar hij redelijkerwijs gebruik van kan maken;

- dat verder geconstateerd is dat in de directe omgeving van het woonadres van betrokkene geen algemene invalidenparkeerplaatsen aanwezig zijn waar betrokkene gebruik van zou kunnen maken;

- dat de gemeente Beekdaelen van mening is dat mindervalide weggebruikers de mogelijkheid moeten hebben om in de directe nabijheid van de eigen woning te kunnen parkeren aangezien zij daardoor in staat zijn om een actief en mobiel leven te leiden en aan het algemeen maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen;

- dat de gemeente Beekdaelen, gelet op het voorgaande, derhalve gehoor wenst te geven aan het verzoek om een individuele invalidenparkeerplaats aan te leggen in de Dwarsstraat te Nuth.

 

Overleg

Onderhavige verkeersmaatregel is voorgelegd aan de Taakaccenthouder Verkeer Brunssum/Landgraaf van de Politie Limburg. De politie heeft ingestemd met bovengenoemde verkeersmaatregelen. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. 

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld door de treffen genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 

  • 1.

    door het plaatsen van het bord E6 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderbord OB309 (met kenteken) als bedoeld in artikel 8 van het BABW aan te wijzen als individuele invalidenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het RVV 1990 een parkeerplaats, in de Dwarsstraat te Nuth ter hoogte van nummer 27;

  • 2.

    dit verkeersbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en wordt z.s.m. geëffectueerd.

Schinveld, 18 mei 2022

Burgemeester en Wethouders van Beekdaelen, namens dezen,

B. Teeuwen

Medewerker beleidsuitvoering Verkeer & Vervoer

Afdeling Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking / verzending een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar:

Gemeente Beekdaelen

College van burgemeester en wethouders

Postbus 22000

6360 AA Nuth

 

Vermeld het volgende in uw bezwaarschrift:

- Uw naam en adres;

- Uw handtekening;

- De datum van het bezwaar (dagtekening);

- Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht;

- De motivering van uw bezwaar (de gronden).

 

Uw bezwaarschrift zorgt er niet voor dat geen uitvoering mag worden gegeven aan het besluit. In juridische zin betekent dit dat uw bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Om dit te voorkomen kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg

Sector bestuursrecht

Postbus 950

6040 AZ Roermond

 

Naar boven