Gemeente Texel - Evenementenvergunning verleend - Dag van het Schaap

(1797AD) Dag van het Schaap, 7 juli 2022, St. Hoornder donderdagen, zaaknummer 3169103, verzonden op 17 mei 2022.

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 200, 1790AE Den Burg.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

• Naam en adres van de indiener;

• De dagtekening;

• Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• De gronden van het bezwaar.

Wilt u het besluit inzien? Stuur een e-mail naar: gemeente@texel.nl of bel 14 0222.

Naar boven