Publicatie besluit maatwerkvoorschriften met betrekking tot de ontheffing van de registratieplicht U.O.-registratie, Geerling 2 in Bovenkarspel

Burgemeester en wethouders van Stede Broec maken, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer, bekend dat zij op 12 mei 2022 hebben besloten maatwerk te stellen ten aanzien van het bedrijf

E. de Wit & Zn BV (op verzoek). Het betreft maatwerkvoorschriften met betrekking tot de jaarlijkse rapportage van de meststoffenregistratie. Het gaat om de locatie Geerling 2 in Bovenkarspel.

Datum van verzending besluit: 12 mei 2022

Rechtsbescherming

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij: Gemeente Stede Broec, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

• uw naam, adres, postcode en woonplaats;

• de datum;

• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);

• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD.)

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Informatie/Besluit inzien

Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer OD.358893).

 

Naar boven