Tijdelijke subsidieregeling compensatie controle coronatoegangsbewijzen Hattem 2022

BESLUIT

Vast te stellen de Tijdelijke subsidieregeling compensatie controle coronatoegangsbewijzen Hattem 2022.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  controle toegangsbewijzen: de door het Rijk genomen maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus op grond van de Wet publieke gezondheid;

 • b.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Gemeente Hattem 2014;

 • c.

  projectperiode: het tijdvak 1 januari 2022 tot 25 februari 2022;

 • d.

  voorzieningen: locaties waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven;

 • e.

  CTB: coronatoegangsbewijs.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de ASV.

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 1 januari 2022 tot 25 februari 2022.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan in de gemeente Hattem aanwezige voorzieningen waarvoor bij bezoek door publiek het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid was voorgeschreven zoals voorzieningen in de sectoren zoals Sport, Horeca en Cultuur, inclusief georganiseerde evenementen, en die de toepassing van artikel 6:30 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 daadwerkelijk ondersteunen op de naleving van de verplichtingen.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn de kosten die redelijkerwijs door de aanvrager gemaakt moesten worden voor de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 1 januari 2022 tot 25 februari 2022.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

Een aanvraag tot subsidie op grond van deze regeling kan vanaf de dag na haar bekendmaking tot en met uiterlijk 15 juni 2022.

Artikel 7. Aanvraag voor subsidie

 • 1.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend via het e-mailadres gemeente@hattem.nl en omvat de volgende gegevens:

  • 1.

   Naam van de vereniging, stichting, ondernemer of onderneming;

  • 3.

   Naam contactpersoon;

  • 4.

   Contactadres;

  • 5.

   Telefoonnummer van de contactpersoon;

  • 6.

   IBAN-rekeningnummer waarop de subsidie gestort kan worden;

  • 7.

   Eventuele website;

  • 8.

   De onderbouwing van de gevraagde subsidie met berekening en aangevuld met in ieder geval bewijsstukken zoals facturen (voor externe inhuur). Indien de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor een goede beoordeling daarvan wordt de aanvrager in gelegenheid gesteld deze aan te vullen.

 • 2.

  De verplichting zoals opgenomen in artikel 5, tweede lid, van de ASV is niet van toepassing;

 • 3.

  Alleen volledige subsidieaanvragen worden meegenomen bij de uiteindelijke verdeling van het totale subsidieplafond van deze regeling;

 • 4.

  Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een hersteltermijn geboden van maximaal 1 week om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen;

 • 5.

  Indien de aanvrager met toepassing van het vierde lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst subsidieaanvraag, het moment waarop de aanvraag compleet is.

Artikel 8. Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1.

  Voor het verlenen van subsidies op grond van deze subsidieregeling voor de periode van 1 januari 2022 tot 25 februari 2022 is een subsidieplafond vastgesteld van € 38.000,--;

 • 2.

  Het beschikbare bedrag als bedoeld onder het eerste lid wordt verdeeld en verstrekt naar rato van het aangevraagde subsidiebedrag per aanvrager nadat de aanvraagtermijn zoals bepaald in artikel 6 is verstreken;

 • 3.

  Per aanvrager bedraagt het maximale subsidiebedrag de gedane uitgaven voor de in artikel 5 genoemde kosten, met een bovengrens van € 1.000,--.

Artikel 9. Subsidievaststelling

Subsidies worden bij verstrekking direct vastgesteld.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Aan de aanvrager wordt geen subsidie verleend indien:

 • a.

  de aangevraagde kosten al op een andere wijze zijn of worden gesubsidieerd;

 • b.

  de aanvrager zich niet houdt of heeft gehouden aan de op dat moment geldende regelgeving met betrekking tot de controleplicht van CTB;

 • c.

  de aanvraag niet binnen de gestelde aanvraagtermijn, als besloten in artikel 6 van deze regeling, is ingediend.

Artikel 11. Informatieplicht

Aanvragers die op grond van deze regeling subsidie aanvragen moeten desgevraagd binnen een door het college te stellen termijn redelijkerwijs alle medewerking verlenen. Hier wordt onder verstaan het aanleveren van zakelijke gegevens, stukken en/of het mondeling verstrekken van inlichtingen.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan een of meer artikelen of artikelleden van de regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt een dag na de bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt de dag nadat alle op basis van deze regeling genomen besluiten onherroepelijk zijn.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt voor ondernemingen uitgevoerd in lijn met de regels van de de-minimisverordening.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling compensatie controle coronatoegangsbewijzen Hattem 2022.

 

 

 

Naar boven