Voorgenomen afwijking Bestemmingsplan ’Landelijk gebied Nieuwkoop’ en VVGB voor natuurherstel en ontwikkel maatregelen van Meijegraslanden ten behoeve van Natura 2000 op diverse percelen tussen Meije 42 en 190 te Nieuwkoop

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om af te wijken van het bestemmingsplan ’Landelijk gebied Nieuwkoop’ met toepassing van:

 

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor:

 

natuurherstel en ontwikkel maatregelen van Meijegraslanden ten behoeve van natura 2000 op diverse percelen langs de Meije tussen nummer 42 en 190 in Nieuwkoop (registratienummer W-2021-0416). De aanvraag voldoet op enkele gronden waar moeras en schraalgrasland wordt gerealiseerd niet aan het bestemmingsplan, omdat de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ het gebruik van de gronden enkel als natuur niet toe laat. Deze gronden kunnen na transformatie niet meer agrarisch gebruikt worden.

 

De gemeenteraad van nieuwkoop heeft op 12 mei 2022 besloten een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aan het college te verlenen voor de voorgenomen afwijking. Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn als bijlagen aan de ontwerpbeschikking toegevoegd.

 

De op het plan betrekking hebbende stukken liggen zijn met ingang van vrijdag 20 mei 2022 gedurende zes weken digitaal raadpleegbaar via de website overheid.nl

 

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze omtrent het verlenen van de afwijking kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. De in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven procedure wordt gevolgd. Op deze procedure is dan ook de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure van toepassing, aangevuld met hetgeen bepaald in paragraaf 3.1 en paragraaf 3.3 van de Wabo.

 

Naar boven