Eerste wijziging van de Verordening jeugdhulp gemeente Breda 2020

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 24 februari 2022 de Eerste wijziging van de Verordening jeugdhulp gemeente Breda 2020 heeft vastgesteld.

 

Inwerkingtreding

De verordening wordt van kracht met ingang van de dag na die van deze bekendmaking.

 

Rechtsmiddelen

Tegen het besluit tot vaststelling van de verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Tekst verordening

De raad van de gemeente Breda,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde

overwegingen,

 

overwegende dat:

 • -

  de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 26 mei 2021 heeft geoordeeld dat de in de Jeugdwet bedoelde maatstaven eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van de ouder(s) geen ruimte bieden voor een beoordeling van de financiële draagkracht van een gezin om zelf jeugdhulp te kunnen verlenen;

 • -

  gemeenten als gevolg van voornoemde uitspraak van de CRvB niet meer mogen toetsen op het inkomen bij het bepalen van jeugdhulp;

 • -

  de uitspraak van de CRvB noopt tot wijziging van de huidige verordening;

 • -

  ‘Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind’, overheden opdraagt om bij alle maatregelen die kinderen betreffen de belangen van het kind als eerste overweging te nemen;

 • -

  de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd;

 • -

  waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt;

 • -

  het noodzakelijk is om regels vast te stellen over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen op het terrein van jeugdhulp, met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening;

 • -

  het voorts wenselijk is te bepalen onder welke voorwaarden degene aan wie een individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot diens sociaal netwerk;

 • -

  verder is het noodzakelijk regels op te nemen over de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld, voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet;

 • -

  ook dient vastgesteld te worden op welke wijze een goede verhouding tussen de prijs voor levering van jeugdhulp of de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering wordt gewaarborgd en welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit daarvan.

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Eerste wijziging van de Verordening jeugdhulp gemeente Breda 2020

ARTIKEL I

A

 

In artikel 1.1. vervalt het negentiende lid, onder vernummering van het twintigste lid tot negentiende lid.

 

B

 

In artikel 3.7 vervalt het derde lid, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.

ARTIKEL II

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 februari 2022.

, voorzitter

, griffier

Naar boven