Gemeente Texel - Omgevingsvergunning verleend - Skillepaadje 18, Oudeschild - De restauratie en uitbreiding van het woonhuis 'Huis Brakestein'

De burgemeester en wethouders van Texel maken bekend dat op 16 mei 2022 een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten “bouwen”, “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” en “handelen met gevolgen voor beschermde monumenten” voor de restauratie en de uitbreiding van het woonhuis ‘Huis Brakestein’ aan het Skillepaadje 18 in Oudeschild. Het betreft een rijksmonument (monumentnummer: 35153).

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 2.1, lid 1 onder a, c en f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning verleend.

Inzage

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen in verband hiermee ter inzage van 23 mei 2022 tot en met 4 juli 2022 bij de publieksbalie, Emmalaan 15 in Den Burg.

De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen worden geraadpleegd door te zoeken op bovenstaand adres en postcode.

Beroep

Tegen het besluit kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld, met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd door:

• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;

• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Indien er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet eerder in werking nadat op het verzoek is beslist. Een beroepschrift kan in 2-voud worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierechten geheven

 

Naar boven