Gemeente Texel - Omgevingsvergunning verleend - Californiëweg 42, De Koog - Het uitbreiden van een zomerhuis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Texel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

(1796PL) Californiëweg 42 – De Koog: 3168112 Het uitbreiden van een zomerhuis (verzonden 17 mei 2022).

Let op: Het indienen van een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending, zoals die hierboven is weergegeven.

Bezwaar

Op verzoek kan het volledige besluit per e-mail worden toegezonden. Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending worden ingediend.

In de brief moet tenminste staan:

• De naam en adres van de indiener;

• Een handtekening;

• Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

• De gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

In spoedeisende gevallen is het mogelijk om naast het bezwaar een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter. Het verzoek kunt u sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De indiener krijgt een nota voor griffierechten. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl/procedures.

Naar boven