Magistratenlaan 54, brandveiliggebruik- omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verleend

Beschikking die ter inzage ligt ingevolge art. 3.44 Algemene Wet Bestuursrecht (uitgebreide procedure)

Adres of locatie: Magistratenlaan 54, 5223 MD 's-Hertogenbosch

Omschrijving: een pand brandveilig maken

Aangevraagde activiteiten: brandveiliggebruik

Kenmerknummer: 079611786509

Datum besluit: 17-05-2022

Deze verleende beschikking ligt digitaal (met de aanvraag en alle relevante bescheiden) gedurende zes weken ter inzage van 23 mei 2022. De stukken zijn digitaal op te vragen met een e-mail naar omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

Beroep/voorlopige voorziening met betrekking tot deze afgegeven beschikking.

Binnen zes weken na de vermelde datum van terinzagelegging kunnen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking beroep instellen (of door een belanghebbende die kan aantonen dat hij/zij daartoe niet in staat is geweest). Dit geldt ook als u het niet eens bent met eventuele wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van het ontwerp. Beroepschriften richt u aan: Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Verzoeken tot schorsing of een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van genoemde sector Bestuursrecht bij de Rechtbank Oost-Brabant.

Het besluit treedt nog niet in werking. Zij treedt pas in werking na het verstrijken van de beroepstermijn van zes weken. Of nog later als binnen de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd. Pas na de inwerkingtreding mag gebruik worden gemaakt van de omgevingsvergunning.

Naar boven