Omgevingsvergunning A220312726 aangevraagd, Poortugaal Doen Beijenszlaan 1

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Doen Beijenszlaan 1 3176 XA Poortugaal (A220312726), voor het bouwen van een zwembad (10-05-2022);

De bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvraag ligt niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld.

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm van de afdeling Vergunningverlening, telefoonnummer: 14 0180.

 

Naar boven