Aanwijzingsbesluit verkoopverbod glas en blik TT Festival 2022

DE BURGEMEESTER VAN ASSEN

Gelet op artikel 2:30:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen;

OVERWEGENDE

  • dat hij ingevolge artikel 2:30:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen, gebieden kan aanwijzen waar het gedurende een door hem te bepalen periode het een leidinggevende van een openbare inrichting en degene die een winkelbedrijf of slijtersbedrijf uitoefent verboden is dranken in door hem aangewezen verpakkingen, en/of drinkgerei van glas te verstrekken.

  • dat het voorhanden hebben van glazen drinkgerei en blik tijdens het TT-festival kan leiden tot ongewenste, gevaarlijke situaties;

  • dat het daarom gewenst is de verkoop van glazen drinkgerei en blik te verbieden in het gebied waar het TT festival wordt gehouden in het belang van de openbare orde en veiligheid.

 

 

 

BESLUIT

  • dat het een leidinggevende die een openbare inrichting, winkelbedrijf of slijtersbedrijf uitoefent, verboden is om dranken te verstrekken in glas of blik;

  • dit verbod geldt dagelijks tussen 19:30 uur en 08:00 uur, vanaf donderdag 23 juni 2022 19:30 uur tot en met zondag 26 juni 24:00 uur voor het gebied dat omsloten wordt door Het Kanaal, Industrieweg, Rolderstraat, Javastraat, Oostersingel, Zuidersingel, Collardslaan, Weiersstraat, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart.

 

TOELICHTING

Tijdens het TT festival zullen duizenden mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in de binnenstad van Assen. In de binnenstad worden (al dan niet alcoholhoudende) dranken genuttigd, in horeca-inrichtingen, bijbehorende terrassen en op straat. Het voorhanden hebben van glazen drinkgerei en blik tijdens het TT kan leiden tot ongewenste en gevaarlijke situaties. In het belang van de openbare orde en veiligheid. is het noodzakelijk om de verkoop van glas en blik te verbieden. De duur en de gebiedsomvang zijn zo beperkt als in bovengenoemde belangen noodzakelijk is. Deze belangen en met name het belang van de openbare orde en veiligheid is afgewogen tegen de belangen van hen die door toepassing van deze regelgeving worden getroffen. In dit geval is meer belang gehecht aan de veiligheid tijdens het festival dan aan de wens van ondernemers om dranken te verstrekken in glas of blik.

 

 

BEKENDMAKING EN INWERKINGTREDING

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

BEZWAAR

Tegen dit besluit kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Assen, postbus 30018, 9400 RA Assen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening, een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, het besluit waar u bezwaar tegen maakt blijft gelden. In afwachting van de beslissing op bezwaar kunt u de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dat kan alleen voor een spoedeisend belang. Uw brief aan de Voorzieningenrechter stuurt u naar de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

GEBIED

 

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 10 mei 2022

M.L.J. Out

Naar boven