Beschikking Wet natuurbescherming - Beheer en schadebestrijding - soortenbescherming om een deel van in het goedgekeurde Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022 -2027

Beschikking Wet natuurbescherming - Beheer en schadebestrijding - soortenbescherming om een deel van in het goedgekeurde Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022 -2027

(hierna ook: FBP) omschreven ganzenbeheer mogelijk te mak

Vanaf 14 mei 2022 ligt de Beschikking wet Natuurbescherming-Beheer en schadebestrijding ter inzage.

Belanghebbenden kunnen tot en met 27 juni 2022 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 01021238. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

De beschikking en de relevante documenten kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan PenL@gemeentehw.nl

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket ( https://loket.rechtspraak.nl ).

Naar boven