Wijziging Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Horst aan de Maas

Het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas;

 

overweegt dat:

 

het college op 4 april 2022 de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Horst aan de Maas heeft vastgesteld;

 

het voor de uitvoering van deze beleidsregels gewenst is in de beleidsregels nader te duiden wat onder een ‘huishouden’ wordt verstaan en wie binnen dit huishouden eenmalig een aanvraag om toekenning van de energietoeslag kan indienen;

 

besluit:

 

 • 1.

  De Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Horst aan de Maas als volgt te wijzigen:

   

  • a.

   Aan artikel 1 Begripsbepalingen wordt een onderdeel f. toegevoegd, luidende:

    

   • f.

    huishouden: zij die samen op hetzelfde adres wonen.

  • b.

   Artikel 4 Aanvraag, eerste lid, wordt gewijzigd (aangevuld), zodat dit lid als volgt komt te luiden:

    

   • 1.

    Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 5 april 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier. Per huishouden kan één aanvraag worden ingediend door degene op wiens naam het energiecontract staat.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Aldus besloten op 9 mei 2022.

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

De burgemeester,

drs. R.F.I. Palmen

De secretaris,

mr. L.M.C. Beckers

Naar boven