Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nijverheidsweg, Domburg’

De gemeenteraad heeft op 10 november 2021 het ontwerp bestemmingsplan ‘Nijverheidsweg, Domburg’ gewijzigd vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad geen exploitatieplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan, dat is gebaseerd op de door de gemeenteraad op 26 maart 2015 vastgestelde Visie Domburg, maakt de herontwikkeling van de Nijverheidsweg mogelijk, waarbij de bouw van 22 woningen wordt beoogd. De globale begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de begraafplaats aan de westzijde, de Singel aan de noordzijde, de bestaande woonbebouwing aan de Kanonweistraat en het sport- en gemeenschapscentrum Schuttershof aan de oostzijde en het Simniapad aan de zuidzijde.

Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan onder meer op de volgende onderdelen gewijzigd:

  • de verbeelding door het bouwvlak van de grondgebonden woningen van plandeel Noord 1 meter te verschuiven richting de begraafplaats;

  • de verbeelding door het bouwvlak het complex van plandeel Zuid in (noord)oostelijke richting 1 meter te verschuiven en aan de tuinzijde met 80 cm te vergroten als gevolg van de nadere uitwerking van het bouwplan;

  • het schrappen van de bouwregels behorende bij de aanduiding ‘erf’, zodat bij recht alleen vergunningvrije aan-, uit- en bijgebouwen kunnen worden gerealiseerd. Wel wordt het bouwvlak uitgebreid, waarbij maatwerk wordt geboden voor het ingediende schetsplan. De uitbreiding van het bouwvlak omvat de reeds bekende ‘bijbehorende bouwwerken’ bij de beoogde woningen, waarbij, als gevolg van de ingediende zienswijzen, de bouwhoogte is beperkt tot 3,5 meter en 3 meter;

  • de planregels ten aanzien van de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

  • in de planregels is abusievelijk ‘bouwvlak’ opgenomen waar dit ‘bouwperceel’ moest zijn;

  • de toelichting wordt ambtshalve op onderdelen aangevuld/geactualiseerd t.a.v. stikstofdepositie, archeologie en cultuurhistorie, flora & fauna en verkeer.

 

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, dat inclusief de daarbij behorende bijlagen en met inbegrip van het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2022 tot en met 3 maart 2022 ter inzage ligt in het gemeentehuis van Veere. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is met ingang van die datum beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0126BPNijvwegDbg-VG01. Ook is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis.

 

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat minimaal de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de reden van het beroep.

Niet-belanghebbenden kunnen alleen beroep instellen als zij tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend.

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking op 4 maart 2022, tenzij bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat laatste geval treedt het bestemmingsplan vanaf het moment dat de voorlopige voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan, gelet op die uitspraak, geheel of gedeeltelijk nog niet in werking of, in het geval de voorlopige voorziening wordt afgewezen, (wel) in werking.

 

Crisis- en herstelwet

Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis – en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het recht om in beroep te gaan tegen het vaststellen van het bestemmingsplan op de volgende punten is ingeperkt:

  • een niet tot de centrale overheid behorende rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan (bijvoorbeeld een andere gemeente) kan geen beroep instellen;

  • het indienen van een pro forma beroep is niet meer mogelijk;

  • er geldt een relativiteitseis. Deze eis houdt in, dat de rechter een besluit niet mag vernietigen, als de vernietigingsgrond niet strekt tot bescherming van het rechtstreeks belang van degene die het beroep instelt.

Verder betekent de Chw dat een eventueel beroep door de Afdeling versneld wordt behandeld. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

 

 

Domburg, 19 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Veere,

de secretaris wnd., de burgemeester,

 

drs. P.H.A. Brakman drs. R.J. van der Zwaag

 

 

Naar boven