Wijziging Beleidskader Locatieprofielen Rotterdam 2020

Wethouder Cultuur van de gemeente Rotterdam en de burgemeester van Rotterdam, elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op artikel 160 en 174 Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 2, afdeling 7 van de APV Rotterdam 2012;

 

overwegende dat:

 • -

  het college en de burgemeester een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het opstellen van locatieprofielen;

 • -

  locatieprofielen een profiel bevatten van evenementenlocaties waarin de randvoorwaarden en regels bij het organiseren van evenementen op die locaties zijn vastgelegd en de locatieprofielen een toetsingskader vormen voor de vergunningverlening en het B/C- evenementenoverzicht;

 • -

  de voorgestelde wijziging volgt uit het raadsbesluit betreffende bestemmingsplan Parapluherziening Evenementen, vastgesteld op 3 februari 2022.

besluit:

Artikel I  

De bijlage behorende bij het Beleidskader Locatieprofielen Rotterdam 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In paragraaf 1.4 wordt ‘In 2020 (…) zoveel eerder als nodig is.’ vervangen door ‘In 2020-2021 is een bestemmingsplantraject doorlopen om alle bestemmingsplannen aan te passen op het onderdeel evenementen. Op 3 februari 2022 is het bestemmingsplan Parapluherziening Evenementen vastgesteld door de gemeenteraad. De locatieprofielen zijn daarmee opgenomen in het bestemmingsplan wat zorgt voor de ruimtelijke borging van evenementen in de openbare ruimte. Het eerste evaluatiemoment van de locatieprofielen is vertraagd door de coronapandemie. Deze zal naar verwachting alsnog plaatsvinden na een volledig evenementenseizoen in 2022.’

 

B

In paragraaf 2.9 wordt in de tabel in de tweede kolom van de eerste rij ‘2500’ vervangen door ‘5000’.

 

C

Paragraaf 2.10 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de tabel wordt:

  • a.

   in de derde rij in de tweede kolom ‘2’ vervangen door ‘4’ en in de derde kolom ‘5’ door ‘8’;

  • b.

   in de vierde rij in de tweede kolom ‘3’ vervangen door ‘10’ en in de derde kolom ‘8’ door ‘12’.

  • c.

   In de vijfde rij in de tweede kolom ‘6’ vervangen door ‘20’en in de derde kolom ‘10’ door ‘30’.

 • 2.

  De plattegrond ‘Oeverpark Nesselande’ wordt vervangen door:

E

In paragraaf 2.11 wordt de plattegrond ‘Park de Twee Heuvels’ vervangen door:

 

F

In paragraaf 2.15 wordt in de tabel in de derde rij in de tweede kolom ‘2’ vervangen door ‘1’ en in de derde kolom wordt ‘2’ vervangen door ‘1’.

 

G

In paragraaf 2.16 wordt in de tabel in de vierde kolom van de derde rij ’70 dB(A) 85dB(C)’ vervangen door ‘95 dB(A) respectievelijk 110 dB(C)’.

 

H

In paragraaf 2.17 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

 • 1.

  in de derde rij in de tweede kolom wordt ‘2’ vervangen door ‘1’, in de derde de kolom ‘2’ door ‘4’ en in de vierde kolom wordt ‘75dB(A) 90dB(C)’ vervangen door ‘70dB(A) respectievelijk 80 dB(C)’.

 • 2.

  in de vierde rij in de tweede kolom wordt ‘2’ vervangen door ‘1’, in de derde de kolom ‘5’ vervangen door ‘4’ en in de vierde kolom wordt ‘65dB(A) 80dB(C)’ vervangen door ‘65dB(A) respectievelijk 75 dB(C)’.

 • 3.

  in de vijfde rij in de tweede kolom wordt ‘6’ vervangen door ‘3’ en in de derde de kolom ‘8’ vervangen door ‘5’.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld op 13 mei 2022.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

S. Kasmi

Wethouder Cultuur

Aldus vastgesteld op 13 mei 2022.

De burgemeester van Rotterdam,

Ing. A. Aboutaleb

Naar boven