Besluitenlijst college 10 mei 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 10 mei 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Aanwijzingsbesluit alcoholverbod 2022 en aanwijzingsbesluit lachgasverbod 2022

Het college heeft in de gemeente Oisterwijk gebieden aangewezen waarbinnen het verboden is alcohol en lachgas te gebruiken. In deze gebieden mag je ook geen lachgas of aangebroken flessen, blikjes of iets dergelijks met alcohol bij je hebben. Deze aanwijzingsbesluiten komen in de plaats van de aanwijzingsbesluiten van 14 januari 2020 en 4 oktober 2016, waarin een genotsmiddelenverbod was opgenomen.

RIB Sociale Dialoog Oisterwijk

Het college heeft besloten in te stemmen met de raadsinformatiebrief Sociale Dialoog 2022. In de raadsinformatiebrief wordt samengevat wat het college doet met de aandachtspunten die ingebracht zijn tijdens de Sociale Dialoog. De raadsinformatiebrief wordt aan de gemeenteraad en deelnemers van de Sociale Dialoog 2022 verzonden.

Uitvoering onderdelen Wet WOZ

Het college heeft ingestemd om een aantal onderdelen met betrekking tot de uitvoering van de Wet WOZ uit te besteden aan een externe partij (Level Consultancy B.V.).

Principemedewerking sanering en passende herbestemming varkenshouderij Roonsestraat 9 te Haaren

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de sanering en passende herbestemming van de varkenshouderij aan de Roonsestraat 9 te Haaren tot woning met aanhorigheden. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Aanvullende energiebesparing gemeentelijke eigendommen en infrastructuur

Het college heeft besloten aanvullende maatregelen te nemen om het gemeentelijk energieverbruik op korte termijn terug te dringen.

Bestemmingsplan Sebrechtsedijk 2, Moergestel

Het college heeft besloten om bestemmingsplan Sebrechtsedijk 2, Moergestel, waarmee wordt voorzien in de uitbreiding van de paardenhouderij en de realisatie van twee verblijfsruimten ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van stagiaires en klanten, voor vaststelling aan de raad voor te leggen.

Beantwoording art 42 vragen energiebesparing

Het college heeft de antwoorden op de vragen van de fractie van D66 over energiebesparing vastgesteld.

RIB SRBT april 2022

Het college heeft besloten om de raadsinformatiebrief SRBT april 2022 te delen met de raad.

Openstelling Staalbergven met alleen het ven

Het college heeft besloten om vanaf 14 mei het Staalbergven te openen. Alleen het ven is vanaf dat moment toegankelijk voor een symbolische toegangsprijs van € 1,-. De chloorbaden blijven voorlopig gesloten.

2e verlenging huurovereenkomst Staalbergven

Het college heeft ingestemd met een verlenging van de huidige huurovereenkomst Staalbergven met Natuurmonumenten tot 1 januari 2023.

 

Naar boven