Besluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunning milieu, Dorpsweg 78 in Oudendijk

Burgemeester en wethouders van Koggenland maken bekend dat zij een omgevingsvergunning onderdeel milieu van 10 augustus 2006 voor het oprichten en inwerking hebben van een inrichting voor de productie van en handel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen voor voedingsmiddelen voor dieren, gelegen aan Dorpsweg 78 in Oudendijk, ambtshalve hebben gewijzigd.

De ambtshalve wijziging betreft een actualisatie van de vigerende vergunning op de Beste beschikbare technieken. Diverse voorschriften worden ingetrokken, gewijzigd of toegevoegd.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

De beschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 26 mei 2022 tot en met

7 juli 2022 ter inzage bij de gemeente Koggenland, Middenhof 2, 1648 JG in De Goorn.

In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreffende stukken in wil zien, per e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.348460, waarna de stukken digitaal toegezonden zullen worden.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

  • uw naam, adres, postcode en woonplaats;

  • de datum;

  • over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);

  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

  • uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.

Informatie

Meer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

Naar boven