Beleidsregels eenmalige energietoeslag Opmeer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer,

 

Gelet op:

 • -

  Titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 35 Participatiewet;

Overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen als aanvulling op de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Opmeer 2020

besluit vast te stellen de navolgende beleidsregels:

 

Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Opmeer

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder;

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer;

 • c.

  huishouden: het totaal van personen, bedoeld in artikel 3, 4 en 19a van de Participatiewet, die op eenzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)

 • d.

  inkomen: het totaal van inkomen zoals bedoeld in artikel 11 en artikel 12 lid 2 van de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Opmeer 2020, in afwijking van artikel 11 en artikel 12 lid 2 worden heffingskortingen niet meegerekend bij het inkomen;

 • e.

  peildatum: 28 april 2022 bij ambtshalve toekenning of datum van aanvraag.

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden heeft een laag inkomen als op de peildatum het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  De kostendelersnorm, zoals bedoeld in artikel 22a van de wet, wordt niet toegepast in deze beleidsregel

 • 5.

  De energietoeslag wordt eenmalig toegekend per huishouden aan de inwoner die het eerst de toeslag ambtshalve krijgt toegekend of die als eerst een aanvraag doet.

 • 6.

  De inwoner, zoals bedoeld in lid 5, staat ingeschreven in de BRP op het adres waar de toeslag op aangevraagd wordt én heeft energiekosten.

 • 7.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3. Ambtshalve toekenning

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en die op 28 april 2022

 • a.

  algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ of BBZ 2004; of

 • c.

  een uitkering ontvangen op grond van artikel 47a van de wet; of

 • d.

  tussen 1 januari 2022 en 28 april 2022 recht heeft op een individuele inkomenstoeslag en/of gebruik maakt van het Doe mee - fonds zoals bedoeld in artikel 33 van de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Opmeer 2020

ontvangen een ambtshalve toekenning van de eenmalige energietoeslag. Zij hoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen.

Artikel 4. Aanvraag eenmalige energietoeslag

 • 1.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022 door huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag zoals bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Een verzoek voor de eenmalige energietoeslag wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier;

 • 3.

  Bij de aanvraag worden in ieder geval een kopie ID bewijs, bewijsstukken van het inkomen en het bankrekeningnummer overlegd;

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding, duur beleidsregels en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de publicatie

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2022;

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Opmeer 2022

Aldus vastgesteld op 3 mei 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer,

M.A.S. Winder

Gemeentesecretaris

G.J. van den Hengel

Burgemeester

Naar boven