Subsidieregeling steunfonds culturele voorzieningen 2021 Covid-19

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Veere;

overwegende, dat het gewenst is te voorkomen dat, culturele voorzieningen te maken krijgen met continuïteit- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de door de Rijksoverheid, in verband met Covid-19, afgekondigde adviezen en maatregelen, en daardoor hun culturele activiteiten in de gemeente Veere dreigen te beëindigen;

dat door het verstrekken van een tijdelijke subsidie, voorzieningen in staat worden gesteld te voorkomen dat zij te maken krijgen met acute continuïteits- of liquiditeitsproblemen;

gelet op artikel 3, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Veere 2020 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

b e s l u i t:

vast te stellen de Nadere subsidieregeling steunfonds culturele voorzieningen Covid-19

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Covid-19 maatregelen: de door de Rijksoverheid, in verband met Covid-19, afgekondigde adviezen en maatregelen, te raadplegen via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

 • b.

  Culturele instellingen: instelling die binnen de gemeente Veere culturele activiteiten uitvoert.

 • c.

  Culturele activiteiten: activiteiten op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans, toneel, cultureel erfgoed, bibliotheekwerk en lokale omroep, alsmede musea, die worden uitgevoerd ten behoeve van de inwoners van of bezoekers van de gemeente Veere.

 

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

Een eenmalige subsidie kan worden verstrekt ter voorkoming dat een culturele instelling, als gevolg van de Covid-19 maatregelen, te maken krijgt met acute continuïteit- of liquiditeitsproblemen, waardoor de uitvoering van haar culturele activiteiten in gevaar dreigt te komen.

 

Artikel 3 Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan een culturele instelling.

 

Artikel 4 Termijn voor het indienen van aanvragen

Aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot 1 februari 2022.

 

Artikel 5 Bij de aanvraag aan te leveren gegevens

Bij de aanvraag worden de volgende gegevens aangeleverd:

a. Algemeen

1. doel, doelgroep en activiteiten van de culturele instelling;

b. Bedrag en acties

Begeleidend schrijven met hierin omschreven:

1. Het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

2. uitleg van de acties die de culturele instelling heeft gedaan om kosten te minimaliseren, uit te stellen, of inkomsten te behouden en vermeerderen.

3. Zijn er betalingen uitgesteld welke nog betaald moeten worden?

4. Zijn er nog betalingsverplichtingen welke voldaan moeten worden uit het jaar 2021?

5. Welke inkomsten in welke periode en in welke mate zijn er weggevallen?

6. Een overzicht van alle door de culturele instelling ontvangen subsidies of andere bijdragen afkomstig van de overheid, over de jaren 2019, 2020 en 2021.

7. Informatie over het gebruik of niet gebruik van voorliggende vangnetregelingen door de culturele instelling en welke inkomsten hier uit zijn ontvangen.

8. Inzicht geven in andere financiële ondersteuning om de Covid-19 maatregelen te compenseren

c. Cijfers 2019

1. Jaarrekening

d. Cijfers 2020

1. Jaarrekening

2. Balans per 31-12-2020

e. Cijfers 2021

1. (concept*) Jaarrekening / jaarcijfers t/m 31-12-2021

2. (concept*) Balans per 31-12-2021, met hierin zichtbaar welke reserves en saldo banrekening de culturele instelling heeft

3. Extra kosten welke in 2021 zijn gemaakt t.b.v. de Covid-19 maatregelen welke gecompenseerd dienen te worden.

 

*bij aanleveren van concept cijfers wordt later, bij definitieve cijfers, de compensatiesubsidie vastgesteld.

 

Artikel 5 Criteria

Subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt alleen verstrekt indien de culturele instelling:

 • a.

  als gevolg van de Covid-19 maatregelen inkomsten heeft verloren of extra kosten heeft moeten maken;

 • b.

  een continuïteits- of liquiditeitsprobleem heeft in de periode vanaf januari 2021 tot en met december 2021, waardoor de uitvoering van haar culturele activiteiten in gevaar dreigt te komen;

 • c.

  niet-noodzakelijke uitgaven of variabele kosten maximaal heeft teruggebracht en getracht heeft andere inkomsten te verkrijgen;

 • d.

  levensvatbaar is, ook na de Covid-19 maatregelen; en

 • e.

  gebruik maakt of heeft gemaakt van alle mogelijke voorliggende voorzieningen van het Rijk of andere organisaties.

 

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld aan de hand van een beoordeling van de financiële problemen van de culturele instelling en het op grond van het subsidieplafond beschikbare budget.

 

Artikel 7 Verplichtingen

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in de artikelen 13 en 14 van de Algemene subsidieverordening Veere 2020, dient een subsidieontvanger, die naast deze regeling geen gemeentelijk subsidie ontvangt, binnen drie maanden na de datum van de verleningsbeschikking, een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling voldoet aan de artikelen 12, 13 en 14 van de Algemene subsidieverordening Veere 2020.

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

Naast de in de Algemene subsidieverordening Veere 2020 opgenomen weigeringsgronden, wordt de subsidie geweigerd als de aanvrager niet voldoet aan de in artikel 5 opgenomen criteria. Artikel 8 sub g van de Algemene Subsidieverordening Veere 2020 is niet van toepassing op deze regeling.

 

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  Er geldt een subsidieplafond van € 197.648

 • 2.

  Indien honorering van alle aanvragen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond wordt overschreden, dan wordt het totale subsidiebudget evenredig verdeeld over alle aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie.

 

ARTIKEL II

De Nadere subsidieregeling steunfonds culturele voorzieningen 2021 Covid-19 in werking te laten treden één dag na haar bekendmaking.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 11 januari 2022

het college van burgemeester en wethouders van Veere,

de gemeentesecretaris wnd., de burgemeester,

drs. P.H.A. Brakman drs. R.J. van der Zwaag

Naar boven