Ontwerpbesluit tot aanwijzing locatie voor plaatsen inzamelvoorzieningen (J. van den Vondellaan)

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer,

overwegende dat:

 • -

  het Grondstoffenplan 2020-2024 en het Uitvoeringsprogramma maatregelen grondstoffenplan 2020-2024 als doelstelling heeft het duurzaam afvalbeheer in Deventer verder te verbeteren;

 • -

  één van de speerpunten minder restafval en meer zuiverheid van grondstoffen betreft;

 • -

  maatregelen uit het uitvoeringsprogramma o.a. het invoeren van GF-zuilen binnenstad en het optimaliseren van de afvalstromen papier en glas betreffen;

 • -

  de Afvalstoffenverordening gemeente Deventer bepaalt dat het college regels kan stellen via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt en op welke plaats en de wijze waarop inzameling plaatsvindt (artikel 7 lid 1 en 10 lid 1 Afvalstoffenverordening);

 • -

  op 16 februari 2021 de ‘beleidsregels voor locatiekeuze (ondergrondse) inzamelvoorzieningen gemeente Deventer’ zijn vastgesteld;

 • -

  op basis van de ‘beleidsregels voor locatiekeuze (ondergrondse) inzamelvoorzieningen gemeente Deventer’ het ontwerp aanwijzingsbesluit voor locatie en plaatsing is opgesteld;

 • -

  belanghebbenden de mogelijkheid moeten hebben om hun zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar te maken;

Heeft het voornemen de volgende locatie aan te wijzen. De precieze locatie kunt u inzien via de bijlage:

locatie

code

zaak- nummer

locatie

omschrijving

locatie/wijk

papier

rest

vzc-220224

36320-2022

J. VAN DEN VONDELLAAN

SCHRIJVERSBUURT

1

1

Belanghebbenden kunnen tegen de voorgenomen locatie binnen zes weken na de datum van bekendmaking op www.overheid.nl naar keuze mondeling of schriftelijk hun zienswijzen uiten.

Inzien:

U kunt de stukken inzien op:

 • de gemeentelijke webpagina op: www.overheid.nl

 • bij het klant contact centrum van de gemeente Deventer, Grote Kerkhof 1 in Deventer. Voor de openingstijden en het maken van een afspraak: zie www.deventer.nl/contactpagina.

Zienswijze:

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na publicatie van het ontwerpbesluit hun zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp voor de plaatsing van de (ondergrondse) containers voor huishoudelijk afval, zoals aangegeven op de bij dit ontwerpbesluit behorende kaart.

U kunt uw zienswijze op verschillende manieren indienen door:

 • 1.

  digitaal en via zienswijze indienen | Gemeente Deventerhet digitale formulier in te vullen schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken bij Burgemeester en Wethouders van Deventer, Postbus 5000, 7400 GC Deventer, onder vermelding van ‘zienswijze’ gevolgd door kenmerk locatie en zaaknummer

 • 2.

  u kunt mondeling uw zienswijze kenbaar maken via het telefoonnummer 14 0570. Vermeld bij het indienen van uw zienswijze altijd het kenmerk dat bij het ontwerpbesluit hoort. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kan een mondelinge zienswijze tijdelijk alleen telefonisch worden ingediend. Het is niet verplicht een alternatieve locatie op te geven.

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

De ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming door het college.

Zienswijzen die na de zienswijzeperiode worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Wij maken u erop attent dat later tegen het definitieve besluit alleen beroep kan worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerp-aanwijzingsbesluit en men belanghebbende is.

Deventer, 3 mei 2022

Namens het college van burgemeester en wethouders,

E.M. Potiek

Programmamanager milieu en duurzaamheid

Naar boven