Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 826963) Laan van Nieuw Oosteinde 474 Voorburg plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, het uitbreiden van de eerste verdieping aan achterzijde en het intern wijzigen van de woning (muurdoorbraak)

Algemene informatie

Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, het uitbreiden van de eerste verdieping aan achterzijde en het intern wijzigen van de woning (muurdoorbraak).

Datum bekendmaking besluit: 12 mei 2022

Meer informatie?

Het besluit kunnen we op uw verzoek digitaal toezenden, hiervoor kan u contact opnemen met telefoonnummer 14070 of stuur een e-mail naar vergunningen@lv.nl vermeld hierbij het bovenstaand kenmerk.

Bezwaarclausule 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit.

Maakt u gebruik van internet en heeft u een DigiD? Dien uw bezwaarschrift dan digitaal in via https://www.lv.nl/bezwaar-en-beroep.

Heeft u geen internet of wil u liever per brief bezwaar maken dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam.

Vermeld in uw bezwaarschrift:

1. naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;

2. de datum en handtekening;

3. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

4. de argumenten voor bezwaar.

Voorlopige voorziening 

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Meer informatie hierover vind u hier.

 

Naar boven