Besluit categorale aanwijzing toezichthouders team Openbare orde en veiligheid Krimpenerwaard

De burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft, hebben de bevoegdheid toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

 

overwegende dat:

uit het oogpunt van een goede uitvoering van het handhavingsbeleid het noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid;

 

besluit:

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 5, afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) vast te stellen de categorale aanwijzing van toezichthouders Awb met dien verstande dat:

Artikel 1  

In dit besluit wordt verstaan onder toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 Awb: een persoon, die bij of krachtens wettelijk voorschrift, is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Artikel 2  

Als toezichthouders zijn met de inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit aangewezen de personen die een dienstverband hebben bij de gemeente Krimpenerwaard en werkzaam zijn in ondergenoemde functies in het team Openbare orde en veiligheid:

 • a.

  Toezichthouder

 • b.

  Buitengewoon opsporingsambtenaar

 • c.

  Personen van buiten de organisatie die op basis van detachering of op een andere basis werkzaam zijn in de functies als genoemd onder a en b.

Artikel 3  

De toezichthouder is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen zijn vastgesteld en zullen worden vastgesteld, alsmede de voor de navolgende wetten en verordeningen in de plaats tredende wet en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

 • Algemene Plaatselijke verordening gemeente Krimpenerwaard;

 • Afvalstoffenverordening gemeente Krimpenerwaard;

 • Marktverordening gemeente Krimpenerwaard;

 • Verordening winkeltijden gemeente Krimpenerwaard;

 • Havenbeheerverordening Schoonhoven;

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • alle overige vigerende verordeningen die van toepassing zijn in en vastgesteld voor de gemeente Krimpenerwaard.

Artikel 4  

De Buitengewoon opsporingsambtenaar is, naast het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein 1 (openbare ruimte, zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling domeinlijsten opsporingsambtenaar) bevoegd om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld, alsmede de voor de navolgende wetten en verordeningen in de plaats tredende wet en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

 • Algemene Plaatselijke verordening gemeente Krimpenerwaard;

 • Afvalstoffenverordening gemeente Krimpenerwaard;

 • Marktverordening gemeente Krimpenerwaard;

 • Verordening winkeltijden gemeente Krimpenerwaard;

 • Havenbeheerverordening Schoonhoven;

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • Besluit wegslepen van voertuigen;

 • Wegsleepverordening gemeente Krimpenerwaard;

 • Alcoholwet;

 • Alcoholregeling;

 • Wet op de Kansspelen;

 • Wet basisregistratie personen;

 • Beheerregeling Basisregistratie personen gemeente Krimpenerwaard;

 • alle overige vigerende verordeningen die van toepassing zijn in en vastgesteld voor de gemeente Krimpenerwaard.

Artikel 5  

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband of van de detacheringsperiode, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de onder artikel 2 genoemde functies.

Artikel 6  

Aan de in artikel 2 genoemde toezichthouder wordt ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van onder artikel 3 en 4 genoemde wetten en/of regelingen een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Awb en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Artikel 7  

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit categorale aanwijzing toezichthouders team Openbare orde en veiligheid Krimpenerwaard”.

Artikel 8  

Dit besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het Elektronisch gemeenteblad.

Artikel 9  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Elektronisch gemeenteblad.

Artikel 10  

Met de inwerkingtreding van dit besluit komen eerdere aanwijzingsbesluiten, die ook betrekking hebben op het aanwijzen van toezichthouders voor het team Openbare orde en veiligheid voor bovengenoemde wet- en/of regelgeving te vervallen.

Aldus vastgesteld op 25 april 2022,

Namens de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

F. Ros

Teammanager team Openbare orde en veiligheid

F. Benschop

Teammanager team VTH

L. Zondag

Teammanager team Klantcontact en Publiekszaken

Naar boven