Ontwerpbestemmingsplan ‘Didam, Kerkwijk fase VIII’, Montferland

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Didam, Kerkwijk fase VIII’ met ingang van 18 mei 2022, gedurende een termijn van zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in Didam, voor een ieder ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is.

Al enige jaren is de ontwikkeling van nieuwe woonwijk Kerkwijk in Didam in uitvoering. Op dit moment zijn fase 1 tot en met 7 gereed of in aanbouw. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 26 woningen in fase 8. Deze fase is gelegen tussen de Meursweg 8 t/m 18 in het noorden, de Dijksestraat 28, 28a en b en in het oosten, de Molenkamp in het zuiden en de Grote Huilakker 5 en 7 in het westen.

Het bestemmingsplan is gebaseerd op een stedenbouwkundige opzet dat voorziet in tien twee-onder-één-kap woningen, twee vrijstaande woningen, acht rijwoningen en zes duplexwoningen (een woonvorm waarbij twee wooneenheden boven elkaar worden gebouwd met de uitstraling van een eengezinswoning).

Vanwege de voorgenomen gefaseerde uitvoering is voor een deel van het oostelijk plangebied een voorlopige bestemming opgenomen. Hiermee is hobbymatig agrarisch gebruik en een bestaande paardenbak gemaximeerd op 5 jaar. Na het verstrijken van deze termijn, zijn de gronden definitief bestemd voor ‘wonen’.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ontwikkeling, telefoon 0316-291391. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Didam, 17 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Montferland

Naar boven