Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 838323) Herenstraat 126 Voorburg wijzigen van de voor- en zijgevelkozijnen

Algemene informatie

Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de voor- en zijgevelkozijnen.

Datum bekendmaking besluit: 12 mei 2022

Meer informatie?

Het besluit kunnen we op uw verzoek digitaal toezenden, hiervoor kan u contact opnemen met telefoonnummer 14070 of stuur een e-mail naar vergunningen@lv.nl vermeld hierbij het bovenstaand kenmerk.

Bezwaarclausule 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit.

Maakt u gebruik van internet en heeft u een DigiD? Dien uw bezwaarschrift dan digitaal in via https://www.lv.nl/bezwaar-en-beroep.

Heeft u geen internet of wil u liever per brief bezwaar maken dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam.

Vermeld in uw bezwaarschrift:

1. naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;

2. de datum en handtekening;

3. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

4. de argumenten voor bezwaar.

Voorlopige voorziening 

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Meer informatie hierover vind u hier.

Naar boven