Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer, omgevingsvergunning en watervergunning (gecoördineerde procedure)

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Bergen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op 25 april 2022 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer heeft vastgesteld. Vervolgens heeft het college op 10 mei 2022 een herstelbesluit voor de omgevingsvergunning voor de 4 windturbines genomen. Tevens is door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een herstelbesluit genomen voor de watervergunning. Deze publicatie is terug te vinden via: https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/.

 

Inhoud

De gemeenteraad heeft op 9 februari 2021 het bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer gewijzigd vastgesteld. Daarna hebben burgemeester en wethouders op 23 februari 2021 de omgevingsvergunningen voor het Energielandgoed verleend voor 4 windturbines en ca 180 ha zonnevelden. Tevens is door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de Watervergunning verleend.

Tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen is beroep ingesteld.

 

Artikel 6:19 Awb biedt de mogelijkheid om hangende het beroep gebreken uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit te herstellen in de vorm van het nemen van een zogenaamd herstelbesluit. De gebreken die in dit herstelbesluit gerepareerd worden hebben betrekking op:

Toelichting:

  • Ladder voor duurzame verstedelijking, bedrijfsverzamelgebouw

  • Omgevingsverordening Limburg 2014, compensatieplan

  • Bedrijventerreinen, regionale afstemming

  • Verkeer en parkeren, aantal motorvoertuigen en verkeersonderzoek

  • Geluid en slagschaduw, aanvullende geluidberekeningen

 

Regels:

  • Artikel 5.3.2 (herstel verschrijving), Artikel 5.3.3 (verduidelijking soorten vervoersbewegingen in en naar het plangebied), Artikel 5.4.4 (nieuwe binnenplanse afwijkingsbevoegdheid verkeer na aanlegfase), Artikel 11.3 (verduidelijking archeologiebeleid), Artikel 15.2 (schrappen voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing), Artikel 15.3 (aanpassen termijn voorwaardelijke verplichting compensatieplan) en Artikel 15.4 (nieuwe bepaling strijdig gebruik waterberging).

Verbeelding:

  • Herstel (vervallen) aanduiding opslag evenemententerrein (Molenbeekweg).

Omgevingsvergunning wind:

  • Aanpassen voorschriften geluid, slagschaduw en nazorg.

 

Watervergunning

  • Toevoegen watergang Wezerweg 16a naar Molenbeek.

  •  

Co ö rdinatieregeling

Voor dit initiatief heeft de gemeenteraad op 21 april 2020 besloten de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wro) toe te passen.

 

Plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen het Natura 2000-gebied Maasduinen, de Wezerweg, de Duitse grens en de Kevelaarsedijk in Well.

 

Raadplegen stukken

De herstelbesluiten met bijbehorende stukken liggen, van donderdag 19 mei tot en met woensdag 29 juni 2022 ter inzage.

 

Waar zijn de stukken te vinden?

Alle stukken kunt u raadplegen:

 

Rechtsbescherming

Binnen 6 weken vanaf de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan door belanghebbenden tegen de herstelbesluiten beroep worden ingesteld. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van de herstelbesluiten.

 

Het beroep richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling.

 

Er kan ook digitaal beroep en een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Daarvoor is wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de website https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/ voor meer informatie over het digitaal indienen van beroep en een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Inwerkingtreding

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunningen en de Watervergunning is reeds beroep ingesteld. Op grond van de artikel 6:19 van de Awb hebben deze beroepen, van rechtswege, mede betrekking op de herstelbesluiten. Een beroep schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Besluiten treden niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Crisis- en herstelwet

In de regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw) is het plangebied Energielandgoed Wells Meer aangewezen als bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw. Dit betekent, dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Vragen

Voor vragen, opmerkingen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefonisch bereikbaar via nummer (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Naar boven