Verleende omgevingsvergunning Gemondesestraat 16 in Liempde

 

Verzonden op 12 mei 2022:

- Gemondesestraat 16: het legaliseren van 35 m2 zonnepanelen en het uitbreiden tot 48m2 zonnepanelen op het weiland bij de woning

 

Omgevingsvergunning regulier (RV2021125)

Inzage

De beslissing is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 073 - 553 11 50 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u als belanghebbende binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen. De bezwarentermijn begint op de dag nadat het besluit is toegezonden aan de aanvrager. Het bezwaarschrift kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd met uw bezwaar, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD (elektronische handtekening). Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen via www.digid.nl/aanvragen.

 

Naar boven