Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Putterweg 68 en 70 in Garderen, het aanleggen van een padelbaan

 

Datum verzending 14-1-2022

Zaaknummer: 2021W3276

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.

Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.

Verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Naar boven