Ontwerp Omgevingsvisie Albrandswaard 2040

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard heeft op 21 december 2021 de ‘ontwerp Omgevingsvisie Albrandswaard 2040’ vastgesteld. En maken bekend dat gedurende zes weken de ‘ontwerp Omgevingsvisie Albrandswaard 2040’ voor een ieder ter inzage ligt. De Omgevingsvisie betreft de toekomstvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Albrandswaard.

Wat is een Omgevingsvisie In een Omgevingsvisie wordt de langetermijnvisie weergegeven op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Waarover gaat de Omgevingsvisie De Omgevingsvisie geeft de koers voor de fysieke leefomgeving weer voor de periode tot 2030, met een doorkijk naar 2040. Het is een toekomstvisie, waarin een brede ruimtelijke vertaling wordt gemaakt van de belangrijke opgaves waar Albrandswaard voor staat.Samen met inwoners, bestuurders en de ketenpartners van de gemeente Albrandswaard is gewerkt aan de omgevingsvisie van Albrandswaard. Gestart is met de bestaande Toekomstvisie en daar zijn drie actuele grote thema’s, te weten “de woningbouwopgave”, “de energietransitie” en “de gezonde leefomgeving” in het participatieproces voor de omgevingsvisie expliciet aan toegevoegd.

Ontwerp Omgevingsvisie 1. De gemaakte keuzes in deze omgevingsvisie zijn het resultaat van een participatief proces. 2. Het groene karakter blijft uitgangspunt. 3. Verdichten als oplossing bij een toenemende bouwopgave.

Vier uitgangspunten De Omgevingsvisie hanteert vier uitgangspunten om de vraagstukken het hoofd te bieden.Albrandswaard maakt optimaal gebruik van de ontsluiting per metro. we zijn kritisch op het mobiliteitsconcept. De gebieden rondom de metrostations komen voor de woningbouw opgave het eerste in aanmerking. Dan kunnen de buitengebieden vrij blijven van bebouwing. Albrandswaard geeft, aanvullend op de woningbouwopgave, ruimte aan de energietransitie, waarbij als eerste wordt ingezet op dubbel grondgebruik. Albrandswaard biedt ruimte aan startende bedrijven en kiest voor een aantal gemengde woon-werkgebieden. Albrandswaard wordt vooral gezien als een woongemeente. Voor uitbreiding van grootschalige, milieubelastende bedrijvigheid is geen ruimte (meer).

Vijf gebiedsopgaven De Omgevingsvisie maakt op hoofdlijnen de ruimtelijke keuzes voor de komende jaren. Welke gebieden gaan veranderen? De belangrijkste gebieden die uitgewerkt gaan worden staan in deze Omgevingsvisie kort beschreven: Dat zijn: 1. Omgeving rondom de metrostations; 2. Het Buijtenland van Rhoon; 3. De Polder Albrandswaard; 4. Het Antes terrein en 5. Molendijk-Noord. De nadere uitwerking gebeurt in gebiedsprogramma’s, een nieuw instrument van de Omgevingswet.

INZAGE

Zes (6) weken van vrijdag 20 mei 2022 tot en met donderdag 30 juni 2022 www.albrandswaard.nl/ter-inzage 

Zienswijze

Een ieder kan tegen dit ontwerpbesluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, reactie indienen. Stuur uw schriftelijke (ook mail) gemotiveerd zienswijze binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: de raad van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon (griffie@albrandswaard.nl). U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de gemeentelijke website via www.albrandswaard.nl/ter-inzage.

Vragen? Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente: Corry de Klerk van Advies Ruimte. U kunt mailen naar c.d.klerk@bar-organisatie.nl

 

Naar boven