Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Koemeersdijk 7 in Wintelre, afwijken van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

Koemeersdijk 7 in Wintelre

Omschrijving:

afwijken van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Besluitdatum:

11 mei 2022

Zaaknummer:

EER-2022-0352

Onderdelen:

  • Bouwen

  • Afwijken bestemmingsplan

Procedure:

Regulier

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12, 5520 AA Eersel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 12 mei 2022 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-531300). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.

Naar boven