De verordening op de Raadscommissies van de gemeente Landgraaf 2022

De raad van de gemeente Landgraaf;

 

gelezen het voorstel van het seniorenconvent d.d. 25 november 2022;

 

gelet op de artikelen 149 en 82, eerste lid, van de Gemeentewet;

 

gelet op het besluit d.d. 10 maart 2022 van de gemeenteraad van Landgraaf tot het instellen van drie raadscommissies:

A. de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie;

B. de raadscommissie Financiële & Algemeen Bestuurlijke Zaken;

C. de raadscommissie Burgers & Maatschappij.

 

 

B E S L U I T:

 

hiervoor de navolgende verordening “”De verordening op de Raadscommissies van de gemeente Landgraaf 2022”” van toepassing te verklaren.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • commissielid: een door de raad benoemd lid van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • commissievoorzitter: een door de raad benoemde voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger.;

 • wet: Gemeentewet.

 

Artikel 2. Instellen raadscommissies.

 • 1.

  Er is een:

  • A.

   raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie die overlegt over de volgende onderwerpen:

   • 1.

    ruimtelijke ontwikkeling & volkshuisvesting;

   • 2.

    openbare werken;

   • 3.

    verkeerszaken;

   • 4.

    duurzaamheid, milieu, afval en reiniging;

   • 5.

    toerisme en recreatie.

  • B.
   • 1.

    algemeen bestuurlijke en juridische zaken;

   raadscommissie Financiële & Algemeen Bestuurlijke Zaken die overlegt over de volgende onderwerpen:

   • 2.

    openbare orde en veiligheid;

   • 3.

    regionale en internationale samenwerkingsverbanden;

   • 4.

    financiën & belastingen;

   • 5.

    HR en organisatie.

  • C.

   raadscommissie Burgers & Maatschappij die overlegt over de volgende onderwerpen:

   • 1.

    sociaal domein en welzijn;

   • 2.

    cultuur en sport;

   • 3.

    Volksgezondheid en onderwijs.

 • 2.

  Bij onduidelijkheid omtrent de vraag welke raadscommissie bevoegd is beslissen de commissievoorzitters bij meerderheid van stemmen.

Artikel 3. Taken

Een raadscommissie:

 • 1.

  brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben;

 • 2.

  kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder 1; en

 • 3.

  voert overleg met het college of de burgemeester over de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen, bedoeld onder 1.

 

Artikel 4. Benoeming commissie leden en benoeming commissievoorzitter.

 • 1.

  Een raadscommissie bestaat uit ten minste één en maximaal twee vast benoemde commissieleden per fractie. Indien een fractie bestaat uit 10 of meer leden in de raad kan een derde commissielid vast benoemd worden. De benoemingsstructuur voor de drie commissies gezamenlijk is als volgt:

  • indien een fractie bestaat uit één lid in de raad: maximaal 4 commissieleden; (raadslid plus 3 niet- raadsleden);

  • indien een fractie bestaat uit twee leden in de raad: maximaal 5 commissieleden; ( twee raadsleden plus drie niet-raadsleden);

  • indien een fractie bestaat uit drie leden in de raad: maximaal 6 commissieleden; (drie raadsleden plus drie niet-raadsleden);

  • indien een fractie bestaat uit vier leden in de raad: maximaal 8 commissieleden; (vier raadsleden plus vier niet-raadsleden);

  • indien een fractie bestaat uit vijf leden in de raad: maximaal 10 commissieleden; (vijf raadsleden plus vijf niet-raadsleden);

  • indien een fractie bestaat uit zes of meer leden in de raad maximaal 6 niet-raadsleden plus het aantal raadsleden vertegenwoordigd in de raad.

 • 2.

  Indien een vast benoemd commissielid een vergadering niet kan bijwonen, kan deze zich laten vervangen door een onder 1 benoemd commissielid. Van de vervanging wordt mededeling gedaan aan de griffier.

 • 3.

  De commissieleden worden door de raad op voordracht van de fracties per commissie benoemd.

 • 4.

  De raad kan zowel raadsleden als niet-raadsleden benoemen tot commissielid.

 • 5.

  De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van toepassing op commissieleden die geen raadslid zijn.

 • 6.

  De raad benoemt voor iedere raadscommissie als bedoeld in artikel 2 een commissievoorzitter en een plaatsvervangend commissievoorzitter.

 • 7.

  De commissievoorzitter is geen lid van de commissie.

Artikel 5. Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van een commissielid en commissievoorzitter eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  De raad kan een commissielid ontslaan.

 • 3.

  De raad kan de commissievoorzitter ontslaan.

 • 4.

  Een commissielid en commissievoorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 5.

  Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

 • 6.

  Het lidmaatschap van commissieleden, benoemd op voordracht van een fractie die niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt van rechtswege.

 

Artikel 6. De griffier

 • 1.

  De griffier is aanwezig in de vergaderingen.

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door diens plaatsvervanger. In voorkomende gevallen kan de griffier een andere medewerker van de griffie afvaardigen.

 • 3.

  De griffier of diens plaatsvervanger kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereiding

Artikel 7. Oproep en voorlopige agenda

 • 1.

  De commissievoorzitter zendt ten minste 7 dagen voor een vergadering de commissieleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken.

 • 2.

  De voorlopige-agenda wordt door de betreffende commissievoorzitter in overleg met de griffier vastgesteld.

 • 3.

  In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende agenda opstellen. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering, wordt deze met de daarbij behorende stukken aan de leden gezonden.

 • 4.

  Op de stukken, bedoeld in het eerste en tweede lid, is artikel 8, derde lid, van toepassing.

 • 5.

  De agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

Artikel 8. Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

 • 2.

  Elektronisch beschikbare stukken worden op de website van de gemeente geplaatst.

 • 3.

  Stukken waaromtrent op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de wet geheimhouding is opgelegd, blijven in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier en verleent deze de commissieleden op verzoek inzage.

Artikel 9. Openbare kennisgeving

Commissievergaderingen worden ter openbare kennis gebracht door aankondiging op de gemeentelijke website.

 

Artikel 10. Presentielijst

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.

 • 2.

  Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen commissieleden de presentielijst.

Artikel 11. Opening vergadering en quorum

 • 1.

  Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal fracties -vertegenwoordigd in de raad- aanwezig is.

 • 2.

  Als op grond van het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de commissievoorzitter opnieuw een vergadering op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3.

  Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing. Een raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, als blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal fracties tegenwoordig is.

Artikel 12. Advies;

 • 1.

  De commissie adviseert bij meerderheid van stemmen -waarbij iedere fractie één adviserende stem heeft- of een voorstel in de raad geagendeerd wordt. Bij het staken van de adviserende stemmen worden de verschillende adviezen ter kennis van de raad gebracht.

 • 2.

  Indien één of meerdere fracties dit wenselijk achten wordt het voorstel als bespreekstuk in de raad geagendeerd.

 • 3.

  In een vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering van stemmingen over geheimhouding en met betrekking tot de vergader orde.

 • 4.

  Een voorstel voor een verordening of ander voorstel van het college aan de raad, dat ter agendering aan de commissie is aangeboden en geagendeerd, kan niet worden ingetrokken zonder toestemming van de commissie.

Artikel 13. Aantal spreektermijnen

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist. In de eerste termijn vinden er geen interrupties plaats.

 • 2.

  Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.

 • 3.

  Commissieleden (één per fractie) voeren in een termijn niet meer dan éénmaal het woord over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel keer een commissielid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

 • 5.

  Technische vragen dienen schriftelijk te worden gesteld. De commissievoorzitter kan hiervan ter vergadering afwijken.

 

Artikel 14. Deelname aan de beraadslaging door anderen

Een raadscommissie kan besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 15. Spreekrecht burgers

 • 1.

  Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn.

 • 2.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wenst te voeren.

 • 3.

  De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding tenzij afwijking van die volgorde in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 4.

  De inspreker voert maximaal 5 minuten het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 • 5.

  De commissievoorzitter of een commissielid kan een voorstel doen over de wijze van de behandeling van de inbreng van de inspreker.

Artikel 16. Handhaving orde en schorsing

 • 1.

  De commissievoorzitter handhaaft de orde in de vergadering.

 • 2.

  De commissievoorzitter kan de raadscommissie voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de commissievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

 • 3.

  De commissievoorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4.

  De commissievoorzitter roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

Artikel 17. Voorstellen van orde

Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over.

Artikel 18. Verslag

De griffier draagt zorg voor korte zakelijke verslagen omtrent de gedane adviezen in de vergaderingen. Van de commissievergaderingen worden alleen geluidsopname gemaakt.

Paragraaf 3. Besloten vergaderingen

Artikel 19. Toepassing verordening op besloten vergaderingen

Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 20. Verslag besloten vergadering

 • 1.

  Conceptverslagen van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden ter inzage gelegd bij de griffier.

 • 2.

  Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet openbaar maken van het verslag.

 • 3.

  De vastgestelde verslagen worden door de commissievoorzitter en de griffier ondertekend.

Artikel 21. Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Artikel 22. Toehoorders en pers

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2.

  Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

 • 3.

  De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 4.

  De commissievoorzitter is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 23. Geluid- en beeldregistraties

 • 1.

  Van de commissievergaderingen worden alleen geluidsopnamen gemaakt.

 • 2.

  Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, dienen hiervoor toestemming te verkrijgen van de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 24. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking na openbare bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: De verordening op de Raadscommissies van de gemeente Landgraaf 2022.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 10 maart 2022.

De griffier, De voorzitter,

Naar boven