Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Belcrum, Backer en Rueb, concept beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarde

 

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Belcrum, Backer en Rueb’ (NL.IMRO.0758.BP2020207007-ON01) en het daarmee samenhangende concept beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 520 woningen en commerciële functies. Het plangebied is gelegen tussen de Speelhuislaan, Electron en de Belcrumhaven. De Backer en Rueb locatie maakt onderdeel uit van het Havenkwartier en vormt samen met het naastgelegen Klavers Jansen en Electron het Creative District van Breda.

 

Inloopavond

Voor belangstellenden wordt er op maandag 30 mei a.s. een inloopavond gehouden over dit ontwerpplan, het concept beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarden van 17.30 tot 21.00 uur aan de Speelhuislaan 173a te Breda (ingang via het hek bij BRACK en na het hek direct links de hal). De avond is een vrije inloop, maar vanwege de verwachte drukte is het aan te raden om een starttijd te kiezen via de volgende website: https://backerrueb.eventbrite.nl.

 

Wet geluidhinder

De nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen de geluidzone van de Belcrumweg en de Noordelijke Rondweg (Backer en Ruebweg). De ontwikkellocatie is eveneens gelegen binnen de geluidzone van het industrieterrein Breda-Noord. De nieuwe woningen worden, conform de Wet geluidhinder, aangemerkt als geluidsgevoelige bestemming. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluid van deze wegen en het industrieterrein ervoor zorgt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde op de gevels van een deel van de woningen wordt overschreden. In dat kader is een ontwerpbesluit hogere waarde opgesteld. Dit ontwerp besluit ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

 

M.e.r .-beoordelingsbesluit

Uit de vormvrije-m.e.r. beoordeling (aanmeldnotitie), die ten behoeve van het bestemmingsplan is uitgevoerd blijkt dat er door het plan geen negatieve milieugevolgen optreden. Burgemeester en wethouders van Breda hebben dan ook besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan. De aanmeldnotitie is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.

 

Beeldkwaliteitsplan

Voor het plangebied is een (concept) beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan Backer en Rueb wordt het toetsingskader voor de welstandbeoordeling door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast wordt het beeldkwaliteitsplan het toetsingskader voor de uitwerking van andere onderdelen zoals de vormgeving van de buitenruimte. Het concept beeldkwaliteitsplan is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd en ligt gelijktijdig ter inzage.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, het concept beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde kunt u vanaf vrijdag 13 mei 2022 digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijzen

Van 13 mei 2022 tot en met 23 juni 2022 kunt u digitaal uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan, het concept beeldkwaliteitsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarde naar voren brengen. Bent u een bedrijf? Gebruik dan eHerkenning om uw zienswijze in te dienen.

Schriftelijk een zienswijze indienen kan ook. De brief met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan stuurt u naar de Gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Uw schriftelijke zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere waarde kunt u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl/contact.

 

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, facebook Gemeente Breda of bel 14 076

 

 

 

 

Naar boven