VERKEERSBESLUIT Nummer 1533254 Onderwerp: parkeerverbod Caenstraat tbv ondergrondse afvalcontainer

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2021,

 

 

OVERWEGENDE:

 

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden:

 om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

 ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

 ter voorkoming of beperking van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 

dat de Caenstraat in beheer en in eigendom is bij de gemeente Doetinchem;

 

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 

dat er aan de Caenstraat, langs het trottoir, tussen de appartementsgebouwen nummer 418/520 en 522/624, een ondergrondse afvalcontainer bevindt;

 

dat indien er een voertuig langs het trottoir geparkeerd staat ter hoogte van de afvalcontainer, de vuilniswagen de container niet goed kan bereiken om te legen;

 

dat de afvalcontainer niet op een vast moment in de week geleegd wordt;

 

dat door een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van de afvalcontainer, deze altijd bereikbaar blijft;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een gele onderbroken streep op de trottoirband naast de afvalcontainer over een lengte van 9 meter;

 

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

 

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;

 

BESLUITEN,

 

op grond van vorenstaande overwegingen om:

1. deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een gele onderbroken streep op de trottoirband naast de afvalcontainer over een lengte van 9 meter zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. een en ander als weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatietekening met nummer 20220503CsSB;

3. dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad.

 

MEDEDELINGEN

 

Tegen dit verkeersbesluit kunnen:

1. belanghebbenden die zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht en

2. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht

binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit (dus ten en met woensdag 22 juni 2022) tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd beroepschrift indienen.

 

Dit kan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te ARNHEM. Tegelijk met het indienen van een beroepschrift kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te ARNHEM, een voorlopige voorziening worden gevraagd. Er is griffierecht verschuldigd.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeente, telefoonnummer 0314-377 377.

 

 

AFSCHRIFTEN

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

Doetinchem, 9 mei 2022,

K. Looman

teamleider leefomgeving

 

Naar boven