Besluit tot wijziging van de Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts, namens de colleges van burgemeester en wethouders van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam,

overwegende,

 

gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 4:81 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020

Artikel 1  

Het volgende artikel wordt aan Hoofdstuk 5 toegevoegd:

 

Artikel 5.3 Giften

Het college is van oordeel dat een bedrag tot € 1.200,00 per kalenderjaar aan giften uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord is en niet wordt aangemerkt als middel.

Artikel 2  

Aan de toelichting wordt het volgende toegevoegd.

 

Artikel 5.3

Vooruitlopend op een mogelijke wetswijziging wordt er vorm gegeven aan de term “Uit oogpunt van bijstandsverlening verantwoord is”.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit tot wijziging van de beleidsregels treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan in het elektronisch gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in het dagelijks bestuur Stroomopwaarts van 15 december 2021,

de voorzitter,

S.B. Kuiper

de secretaris,

N.C. van der Wekken

Naar boven