Ontwerpbesluit hogere grenswaarden bij ontwerpbestemmingsplan ‘2e Partiele herzieningKeijzershof 2018’, ter inzage.

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met het (ontwerp)bestemmingsplan ‘2e partiele herziening Keijzershof 2018’ voor het woongebied dat tussen Metrolijn E (Randstadrail), Klapwijkseweg en Hofpleintunnel – beter bekend als het ontwikkelgebied ‘Centrumlijn Noord’ - mogelijk wordt gemaakt.

 

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn, vanwege de Klapwijkseweg, Hofpleintunnel en Metrolijn E (RandstadRail). De maximale toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden.

 

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Op basis van het akoestisch rapport is het college van mening dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard.

 

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen, waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer moeten aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

 

Waar kunt u het ontwerpbesluit bekijken?

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 12 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor in Pijnacker en is raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.pijnacker-nootdorp.nl

 

Indienen zienswijzen?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken (schriftelijk of - na afspraak – mondeling) bij het college van Pijnacker-Nootdorp. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze kenbaar te maken via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met meneer E. Swillens via het telefoonnummer 14 015. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het ontwerpbesluit waarop de zienwijze betrekking heeft.

 

Meer informatie?

Gedurende de periode van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan wordt een inloop-avond georganiseerd. Op woensdag 18 mei 2022 tussen 19:30 uur en 21:00 uur is er gelegenheid om in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de verdere procedure van het besluit.

 

Pijnacker-Nootdorp, 11 mei 2022

 

Naar boven