Nadere regels APV 2014 Geveltuintjes

 

 

Gemeente Stichtse Vecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht

gelet op het bepaalde in artikel 2:10, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan) én het bepaalde in artikel 2:10, vijfde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (Het verbod is niet van toepassing op: d. het maken en hebben van geveltuinen. Het college kan nadere regels stellen voor het maken en hebben van geveltuinen) overwegende dat:

 • wij een groene en klimaatadaptieve leefomgeving nastreven. Geveltuinen helpen het regenwater vast te houden en zorgen voor een minder snelle opwarming van de openbare ruimte. Daarbij dragen planten en bloemen bij aan de biodiversiteit;

 • wij het wenselijk vinden dat inwoners die geveltuintjes willen aanleggen en onderhouden worden gestimuleerd;

 • wij het daarom wenselijk vinden dat als aan bepaalde regels wordt voldaan, geen vergunning of ontheffing nodig is voor het aanleggen en onderhouden van geveltuintjes;

 • deze regels nodig zijn in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid, de bescherming van het milieu;

 • deze regels verder nodig zijn met het oog op het voorkomen van schade aan de weg, het voorkomen van gevaar voor de bruikbaarheid van de weg en/of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg, het voorkomen van de aantasting van cultuurhistorische waarden, groenvoorzieningen en/of natuurschoon en in het belang van de bruikbaarheid, het onderhoud en beheer van de weg en redelijke eisen van welstand;

 • bij woon- en winkelstraten een minimale trottoirbreedte van respectievelijk 1,20 meter en 1,80 meter (excl. trottoirband) nodig is om bijvoorbeeld rolstoelen en kinderwagens ongehinderd te laten passeren;

 • de regels verder van belang zijn in verband met de woon- en leefomgeving.

besluit:

Te bepalen dat voor de aanleg en het onderhoud van geveltuinen geen ontheffing of vergunning nodig is, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  De geveltuin wordt aangelegd bij een gevel die grenst aan de openbare ruimte;

 • b.

  De geveltuin mag aangelegd worden als het trottoir breed genoeg is. In woonstraten moet er ten minste een vrije doorgang van 1,20 meter (excl. trottoirband) overblijven. In winkelstraten moet er ten minste een vrije doorgang van 1,80 meter (excl. trottoirband) overblijven. Ook als er bijvoorbeeld paaltjes, lichtmasten of bomen staan moet de vrije doorgang overblijven.

 • c.

  De geveltuin mag maximaal 45 centimeter diep zijn (horizontale vlak, vanaf de gevel tot aan het trottoir);

 • d.

  Er mag tot maximaal 30 centimeter diepte (verticale vlak) in de bodem gegraven worden;

 • e.

  De grond is en blijft eigendom van de gemeente;

 • f.

  De geveltuin mag niet worden afgesloten door middel van hekwerk of andere erfscheiding;

 • g.

  Bij aanleg van een geveltuin moet een kantopsluiting worden gemaakt, hierdoor wordt voorkomen dat het aangrenzende trottoir verzakt. De kantopsluiting heeft een maximale hoogte van 10 centimeter;

 • h.

  De huiseigenaar moet akkoord zijn met de aanleg;

 • i.

  De geveltuin mag geen overlast veroorzaken door bijvoorbeeld overhangende planten. Het groen dient, ook in het verticale vlak, binnen de kantopsluiting te blijven (zie b en c);

 • j.

  De geveltuin moet goed onderhouden worden, zodat deze er netjes uitziet;

 • k.

  Voor het onderhoud van de geveltuin mogen geen milieubelastende producten worden gebruikt

Voorts bepalen wij dat:

 • 1.

  Gemeente en nutsbedrijven altijd vrije toegang hebben tot de kabels en leidingen onder een geveltuin. Bij dergelijke werkzaamheden kan het voorkomen dat de geveltuin verwijderd moet worden of beschadigd raakt. Voor eventuele schade zijn de gemeente of nutsbedrijven niet aansprakelijk;

 • 2.

  De gemeente het recht heeft om als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, bij verwaarlozing of verwijtbare schade, de geveltuin te verwijderen. Gemaakte kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de aanwonende, die de geveltuin zou onderhouden. Bij overtreding van de regels krijgt de overtreder een redelijke termijn de tijd om de geveltuin aan te passen aan de voorwaarden. Titel 5.3 van de algemene wet bestuursrecht is, voor zover mogelijk, van toepassing;

 • 3.

  Bij verhuizing de volgende bewoner de verantwoordelijkheid voor de geveltuin op zich moet nemen, anders moet het trottoir weer in oorspronkelijke staat hersteld worden door de vertrekkende bewoner;

Verder bepalen wij dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 22 maart 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

drs. F.J. Halsema drs. A.J.T.H. Reinders

Gemeentesecretaris Burgemeester

Naar boven