Besluit in kader ‘Herontwikkeling stationsomgeving Nunspeet’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet hebben op 28 december 2021 het besluit van de gemeenteraad van Nunspeet van 16 december 2021 om toepassing te geven aan artikel 3.30, lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (gemeentelijke coördinatieregeling) ten behoeve van de realisatie van het project ‘herontwikkeling stationsgebied Nunspeet’ bekendgemaakt.

 

De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de benodigde vergunningen gelijktijdig op te laten lopen met de procedure van het bestemmingsplan. Met de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat kan worden volstaan met het indienen van één zienswijze tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten. Hierdoor kan de besluitvorming efficiënter, sneller en meer inzichtelijk plaatsvinden. Met toepassing van het coördinatiebesluit op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de volgende ontwerpbesluiten met de daarop betrekking hebbende stukken gelijktijdig ter inzage gelegd:

 

 • 1.

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Stationsgebied Nunspeet'

 • 2.

  Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde voor Industrieweg en Elspeterweg Stationsomgeving op grond van de Wet geluidhinder

 • 3.

  Ontwerp-natuurvergunning op grond van de Wet natuurvergunning

 • 4.

  Ontwerp ontheffing soortbescherming op grond van de Wet Natuurbescherming

   

Ontheffing soortbescherming Wet natuurbescherming

In verband met voorgenomen (sloop)werkzaamheden en de overige planning in verband met de afgesproken spoorvrije tijdvakken is verzocht de ontheffing soortbescherming met voorrang te verlenen, vooruitlopend op de vaststelling van de overige hiervoor genoemde besluiten. De gemeentelijke coördinatieprocedure uit de Wet ruimtelijke ordening biedt die mogelijkheid, waarbij die procedure van toepassing blijft op de ontheffing. In overeenstemming met dit verzoek hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de ontheffing soortbescherming op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor de herontwikkeling van het stationsgebied, sloop van gebouwen, kap van bomen, aanleg van onderdoorgangen en het verleggen van wegen. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd. De definitieve ontheffing soortbescherming Wet natuurbescherming ziet op de gewone dwergvleermuis en huismus. Het betreft een ontheffing van de verbodsbepalingen van artikel 3.5 lid 2 en 4 (vleermuizen) en artikel 3.1 lid 2 (voor de huismus).

 

Inzagetermijn

De betreffende stukken met ingang van 11 mei 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingsuren in het gemeentehuis van Nunspeet: (0341) 25 99 11.

De definitieve ontheffing Wet Natuurbescherming en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum eveneens in te zien bij de provincie. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2021-012107 (ontheffing).

Instellen Beroep

Belanghebbenden kunnen met ingang van de dag na terinzagelegging gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vermeld hierbij het zaaknummer 2021-012107.

Het gemotiveerde beroepschrift kan worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

• naam en adres;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; en

• de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

 

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een DigiD vereist.

 

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de ontheffing soortbescherming gelet op artikel 1.1 in samenhang met bijlage I onder 3.4 van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat:

• de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

• de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;

• de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde beroepen.

 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

T.a.v. de Voorzieningenrechter

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

 

Informatie

Voor vragen en/of meer informatie over het ontwerp ontheffing kunt u contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Vermeld zaaknummer 2021-012107

 

Naar boven