Raadsbesluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het wegvak op de Angelsloërdijk tussen de Boermarkeweg en de inrit van Angelsloërdijk 28 en 30 te Emmen

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2022.

 

gelet op het bepaalde in artikel 9 Wegenwet,

 

Overwegende

 

dat de Angelsloërdijk valt onder de definitie van wegen zoals genoemd in artikel 1 van de Wegenwet;

 

dat de openbaarheid van een weg valt onder artikel 4, lid 1 sub II (Wegenwet) waarbij wordt gesteld dat een weg openbaar is wanneer hij, na het tijdstip van tien jaren voor het in werking treden van deze wet, gedurende tien achtereenvolgende jaren voor eenieder toegankelijk is geweest en tevens gedurende die tijd is onderhouden door het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap;

 

dat voor deze onttrekking van dit deel van de weg de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Afd. 3.4) dient te worden gevoerd;

 

dat het wegvak op de Angelsloërdijk tussen de Boermarkeweg en de inrit van Angelsloërdijk 28 en 30 te Emmen aan het openbaar verkeer wordt onttrokken;

 

dat de raad op 19 december 2013 het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2012-2020 (GVVP) heeft vastgesteld;

 

dat in het GVVP de volgende doelstellingen zijn aangegeven:

  • een betere balans vinden in het gebruik van de verschillende vervoermodaliteiten (´modal split´) door het aandeel van fiets en openbaar vervoer te vergroten;

  • het faciliteren van mensen die hun reis ‘slim’ plannen door gebruik te maken van het meest geschikte vervoermiddel;

  • het hanteren van het stand-still beginsel voor parkeren in het centrum van Emmen;

  • de binnenstad voetgangersvriendelijker, toegankelijker en veiliger maken. Hierdoor is het voor bewoners en bezoekers aantrekkelijker om daar langer te verblijven;

  • het aantal ernstige verkeerslachtoffers terugbrengen met 50%;

dat in het GVVP 2012-2020 de Boermarkeweg als knelpunt is aangegeven;

 

dat naast het GVVP 2012-2020 tegelijkertijd het Uitvoeringsprogramma GVVP 2012-2020 als onderdeel van het GVVP is vastgesteld;

 

dat in het Uitvoeringsprogramma GVVP 2012-2020 onder nummer 2.2.12 de projecten Boermarkeweg fase 2 uiteen worden gezet;

 

dat als deelproject is aangemerkt: Afsluiten Angelsloërdijk en aansluiten op de Van Schaikweg

t.b.v. doorstroming Boermarkeweg;

 

dat voor de bewoners en bedrijven van dat deel van de Angelsloërdijk een nieuwe ontsluiting zal worden gerealiseerd op de Van Schaikweg, ter hoogte van het kruispunt Statenweg/Oude Meerdijk;

dat met deze onttrekking een afslag voor motorvoertuigen van de Boermarkeweg wordt afgehaald;

 

dat door deze onttrekking een betere doorstroming ontstaat voor het doorgaande verkeer op de Boermarkeweg;

 

dat overleg is gepleegd met de bewoners van de Statenhoekflat;

 

dat overleg is gepleegd met de betrokken EOP en direct aanwonenden;

 

dat overleg is gepleegd met de ontwikkelaar van voormalige locatie Mikx De Boer;

 

dat de afsluiting van de Angelsloërdijk als onderdeel van de toekomstige verdubbeling is gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op 17 oktober 2019;

 

dat gezien het vorenstaande het wegvak op de Angelsloërdijk tussen de Boermarkeweg en de inrit van Angelsloërdijk 28 en 30 te Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie F, nummer 14640, over een lengte van ongeveer 50 meter zal worden onttrokken aan het openbaar verkeer.

 

dat ingevolge artikel 9 van de Wegenwet een weg, die niet door het Rijk of provincie wordt onderhouden, aan het openbaar verkeer dient te worden onttrokken bij een besluit van de raad van de gemeente;

 

dat, ter voorbereiding van de besluitvorming van de raad, dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken voor een periode van zes weken (art. 3:11 en 3:16 Awb) ter inzage is gelegd waarbij aan belanghebbenden de gelegenheid is geboden hun zienswijze naar voren te brengen;

 

dat wij gelet op artikel 3.4 Awb, de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen afwegen;

 

dat er geen zienswijzen zijn ingediend;

 

b e s l u i t:

dat het wegvak op de Angelsloërdijk tussen de Boermarkeweg en de inrit van Angelsloërdijk 28 en 30 te Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie F, nummer 14640, over een lengte van ongeveer 50 meter aan het openbaar verkeer zal worden onttrokken, conform onderstaande tekening.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 april 2022.

de griffier,

A.J. Renkema

de voorzitter,

H.F. van Oosterhout

Wilt u meer informatie?

Het besluit is voor iedereen in te zien bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen voor een periode van zes weken na bekendmaking. Het besluit is in zijn geheel ook na te lezen in het Gemeenteblad, te raadplegen via de website www.officielebekendmakingen.nl

 

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na publicatie in het Gemeenteblad een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord Nederland te Groningen, Postbus 150, 9700 AD (voor het indienen van een beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd aan de Rechtbank).

 

U kunt een beroepschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u zo’n verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen (voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd).

Naar boven