Verleende evenementenvergunning - Ouddorp, Dorpstienden 4 sportcomplex (Ouddorps Bierfestival)

De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van een Bierfestival in sportcomplex Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp. De vergunning geldt op 7 mei 2022 van 15.00 tot 22.00 uur. De verzenddatum is 21 april 2022 en het referentienummer is Z-22-141382.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Wij geven u in overweging om, voordat u bezwaar indient, eerst telefonisch contact met ons op te nemen om het genomen besluit te bespreken (14 0187).

U kunt ook direct bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval uw naam, uw adres, de dagtekening, referentienummer, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het daarmee niet eens bent bevatten.

Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via mijn.rechtspraak.nl/start/burger.

 

Naar boven