Publicatie / bekendmaking voordijk 342 barendrecht

 

 

De gemeente Barendrecht heeft het voornemen om ten aanzien van een gedeelte, een perceel grond ter grootte van circa 575 m², of zoveel meer of minder als bij kadastrale uitmeting zal blijken, zijnde een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie A, nummer 6219 (ged) gelegen aan de Voordijk 342 te Barendrecht een koopovereenkomst te sluiten met de heer E. van Savooijen en mevrouw S. Zeddeman, beiden thans wonende aan de Voordijk 342, 2993 BA, te Barendrecht

 

De gemeente Barendrecht kwalificeert hen als enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor deze voorgenomen koopovereenkomst.

 

Tussen Voordijk 342 en Voordijk 366 ligt een perceel (A6219) dat van de gemeente Barendrecht is. Het te verkopen perceel grond is ca. 575 m2 groot. De bestemming is groen (dus geen bebouwing).

 

De heer Van Savooijen en mevrouw Zeddeman, eigenaren van Voordijk 342, hebben de gemeente Barendrecht gevraagd dit stuk grond naast hun eigendom te kopen. Zij willen het als tuin verder inrichten. De gemeente Barendrecht heeft geen bestemming voor dit perceel grond.

 

De eigenaar van Voordijk 366, ook grenzend aan perceel A 6219, heeft aangegeven geen interesse te hebben in de aankoop van (een deel van) perceel A 6219.

 

Gezien het vorenstaande vindt de gemeente Barendrecht het niet noodzakelijk om mededingingsruimte aan te bieden aan andere partijen.

 

Reageren?

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 21 dagen na publicatie kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan m.lodarmasse@bar-organisatie.nl, onder vermelding van voorgenomen verkoop perceel Voordijk 342 te Barendrecht.

 

Indien u niet tijdig en gemotiveerd bericht, vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop en de daarop volgende levering in rechte op te komen. Ook vervalt dan uw recht om enige vordering tot schadevergoeding daarop te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt.

Naar boven