Verordening tot eerste wijziging van de Verordening leges 2022

De raad van de gemeente Schagen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2022, nr. ;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

 

besluiten:

 

vast te stellen de:

 

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening leges 2022

Artikel 1  

De Verordening leges 2022 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Titel 2, hoofdstuk 2 wordt gewijzigd van

   

   

  Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

  2.2.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project vergunbaar is, bedraagt het tarief

  € 793,25

 

 • naar:

   

   

  Hoofdstuk 2 Consulten, vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

  2.2.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een consult voor informatie over de fysieke leefomgeving

  € 75,00

  2.2.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project vergunbaar is

  € 793,25

 

 • B.

  Titel 2, hoofdstuk 4 wordt gewijzigd van:

   

   

  Hoofdstuk 4 Vermindering

  2.4.1

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een conceptaanvraag als bedoeld in artikel 2.2.1, waarop de 2.4.1 eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de geheven leges voor de beoordeling van de conceptaanvraag in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.12, 2.3.14, 2.9.1 en 2.10.1. Wanneer het resultaat negatief is, worden geen leges terugbetaald.

 

 • naar:

   

   

  Hoofdstuk 4 Vermindering

  2.4.1

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2.1 en 2.2.2, waarop de 2.4.1 eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de geheven leges voor de beoordeling van die aanvraag in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.12, 2.3.14, 2.9.1 en 2.10.1. Wanneer het resultaat negatief is, worden geen leges terugbetaald.

Artikel 2  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 mei 2022.

Artikel 3  

Deze verordening wordt aangehaald als: “Eerste wijziging Verordening leges 2022”.

Aldus besloten in de vergadering van: 26 april 2022.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier

De heer G.E.P. Meijer

voorzitter

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Naar boven