Verordening Werkgeverscommissie

 

De Raad van de gemeente Leeuwarden;

 

besluit: 1

 

1. Het Delegatiebesluit vast te stellen.

2. Het beslispunt 2, uit het raadsbesluit van 06-01-2014, feitelijk het vigerende delegatiebesluit met als tekst: "aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet" in te trekken.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2021

 

De griffier,

 

De voorzitter,

 

Naar boven